UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Student / Biblioteka

Biblioteka

W trakcie pobytu na terenie pomieszczeń bibliotecznych użytkownicy powinni zachować między sobą dystans społeczny (minimum 1,5 metra) oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w szczególności mieć zasłonięte usta i nos oraz stosować rękawice jednorazowe lub po wejściu do Biblioteki zdezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji.

Czytaj mniej

W trakcie pobytu na terenie pomieszczeń bibliotecznych użytkownicy powinni zachować między sobą dystans społeczny (minimum 1,5 metra) oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w szczególn…

Czytaj więcej

Ze względu na zagrożenie związane z pandemią Covid19 Czytelnia Biblioteki pozostanie zamknięta do odwołania.

Kody PIN do IBUK Libra można otrzymać po wysłaniu maila na adres: biblioteka.pultusk@vistula.edu.pl

Szanowni Czytelnicy,
Od 1 października pracujemy w następujących godzinach:

Poniedziałek
nieczynna
Wtorek – piątek
8-16
Sobota
8-16  Otwarta w czasie przerw, książki zamówione na jednej przerwie będą dostępne do odbioru na następnej
Niedziela
8-10 

Komunikat dotyczący zwrotu książek wypożyczonych z biblioteki uczelnianej
Książki wypożyczone z Biblioteki Uczelnianej należy zwracać:

 • osobiście w holu Biblioteki (poniedziałek – piątek: 9:00-15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) lub
 • za pośrednictwem poczty (przesyłka polecona) lub
 • za pośrednictwem usług kurierskich.

Dyplomanci mają obowiązek rozliczenia się z Biblioteką Uczelnianą przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego. Warunkiem uzyskania poświadczenia na karcie obiegowej jest  zwrot wszystkich wypożyczonych publikacji. Studenci, którzy nie rozliczyli się z Biblioteką Uczelnianą nie zostaną dopuszczeni do egzaminu dyplomowego.

Przydatne linki

Komputerowe zamawianie książek
Repozytorium
Centrum Otwartej Nauki

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej im. Andrzeja Bartnickiego

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

 1. Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego stanowi centrum informacji naukowej.
 2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.
 3. Korzystający z Czytelni i katalogów mają obowiązek pozostawić w szatni wierzchnią odzież, parasole, teczki, plecaki i torby.
 4. Materiały własne wnoszone do Czytelni należy zgłosić u dyżurującego bibliotekarza.
 5. W Bibliotece użytkownicy powinni zachowywać się w sposób odpowiadający powadze instytucji naukowej. Należy zachować ciszę, nie wolno spożywać posiłków, pić napojów i korzystać z telefonów komórkowych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Na terenie Biblioteki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

Rozdział II
UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

Prawa i zobowiązania czytelników

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają studenci i pracownicy naukowi Akademii oraz wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły 13 rok życia i akceptują warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Z Czytelni Profesorskiej mogą korzystać wyłącznie nauczyciele akademiccy Akademii.
 3. Uprawnionymi do korzystania z Wypożyczalni są:
  ● pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii,
  ● studenci Akademii,
  ● stypendyści i doktoranci Akademii,
  ● słuchacze studiów podyplomowych Akademii,
  ● pracownicy administracyjni Akademii.
 4. Możliwość korzystania z Wypożyczalni mają również nauczyciele powiatu pułtuskiego oraz absolwenci Uczelni (po uiszczeniu kaucji).
 5. Do korzystania z Czytelni i Wypożyczalni uprawnia legitymacja studencka lub dowód tożsamości.
 6. Doktorantom udostępnia się zbiory Wypożyczalni na podstawie poręczenia opiekuna naukowego i dowodu tożsamości, stypendystom na podstawie zaświadczenia z Dziekanatu i dowodu tożsamości, słuchaczom studiów podyplomowych na podstawie indeksu i dowodu tożsamości, nauczycielom powiatu pułtuskiego na podstawie dowodu tożsamości
 7. Przy zapisie do Wypożyczalni czytelnik zobowiązany jest podpisać deklarację przestrzegania Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki oraz wyrazić pisemną zgodę na przechowywanie jego danych osobowych w bazie Biblioteki.
 8. O zmianie adresu zamieszkania czytelnik powinien niezwłocznie powiadomić Bibliotekę.
 9. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub uszkodzenie udostępnionych mu materiałów bibliotecznych.
 10. W razie zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik jest zobowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz lub zapłacić odszkodowanie w wysokości dwukrotnie wyższej od antykwarycznej wartości zagubionej książki. Mimo uregulowania należności czytelnik nie nabywa prawa własności do zniszczonego lub zagubionego dzieła.
 11. Studenci kończący lub opuszczający Uczelnię oraz pracownicy Akademii rozwiązujący umowę o pracę powinni uzyskać na karcie obiegowej potwierdzenie uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki.

Rozdział III
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Biblioteka Główna udostępnia zbiory :

 • na miejscu w czytelniach
 • przez wypożyczenia poza Bibliotekę
 • przez wypożyczenia międzybiblioteczne 

Udostępnianie na miejscu

 1. W Czytelniach udostępniany jest księgozbiór podręczny i materiały dostarczane z magazynu.
 2. Z księgozbioru podręcznego czytelnicy mogą korzystać samodzielnie.
 3. Materiały biblioteczne znajdujące się w magazynach zamawiane są u dyżurnego bibliotekarza. Należy podać numer egzemplarza zamawianego dzieła, a odbiór zamówionych materiałów potwierdzić podpisem na wydruku komputerowym (rewersie).
 4. Zamówienia należy składać najpóźniej na 15 minut, a zwracać na 5 minut przed zamknięciem Czytelni.
 5. Materiały dostarczone do Czytelni mogą być na życzenie czytelnika zarezerwowane.

Wypożyczenia poza Bibliotekę

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres 60 dni.
 2. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła, jeżeli nie jest ono zamówione przez innego czytelnika. Warunkiem uzyskania prolongaty jest zgłoszenie się przed upływem terminu zwrotu i okazanie wypożyczonej książki.
 3. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych książek o 100 dni, następuje zablokowanie konta czytelnika na okres 3 miesięcy.
 4. Biblioteka ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, żądać zwrotu wypożyczonych książek przed upływem regulaminowego terminu lub przy wypożyczaniu zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
 5. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
 • zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich
 • egzemplarzy archiwalnych
 • dzieł znajdujących się w księgozbiorze podręcznym Czytelni
 • książek wydanych do 1945 roku
 • gazet i czasopism

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Sprowadzanie materiałów z innych bibliotek

 1. Biblioteka sprowadza na życzenie studentów i pracowników naukowych Akademii materiały z bibliotek zamiejscowych krajowych oraz z bibliotek zagranicznych.
 2. Z bibliotek krajowych sprowadza się wyłącznie materiały, których brak w bibliotekach pułtuskich, z bibliotek zagranicznych materiały, których nie posiadają biblioteki krajowe.
 3. Koszty wypożyczenia ponosi zamawiający.
 4. Sprowadzone książki udostępnia się tylko w Czytelni.

Wypożyczanie zbiorów własnych innym bibliotekom:

 1. Biblioteka Główna wypożycza zbiory własne bibliotekom zamiejscowym krajowym i zagranicznym na okres 30 dni.
 2. Podstawę wypożyczenia stanowi rewers opatrzony pieczęcią Biblioteki wypożyczającej oraz podpisem osoby upoważnionej do wypożyczeń międzybibliotecznych lub e-mail na adres biblioteka.pultusk@vistula.edu.pl
 3. Wypożyczeniom międzybibliotecznym podlegają wyłącznie materiały posiadające status „Wypożyczalnia- dostępne”
 4. Wypożyczeniom międzybibliotecznym nie podlegają:
  ●  książki wydane do 1945 roku
  ● materiały biblioteczne w dużym formacie dzieła z wolnego dostępu wchodzące w skład księgozbiorów podręcznych i zbiorów specjalnych
  ● gazety i czasopisma
  ● egzemplarze w złym stanie zachowania
 5. Zamiast wypożyczenia oryginału Biblioteka może wykonać jego dokument wtórny /kserokopię/ na koszt zamawiającego z poszanowaniem prawa autorskiego.

Rozdział IV
Działalność dydaktyczna

Biblioteka prowadzi zajęcia z Przysposobienia bibliotecznego dla studentów i uczniów szkół średnich w uzgodnionych wcześniej terminach.

Rozdział V
Przepisy końcowe

 1. Skargi i uwagi dotyczące pracy Biblioteki należy zgłaszać dyrektorowi Biblioteki.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.

Zbiory Biblioteczne

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora gromadzi książki, czasopisma i zbiory specjalne. Oprócz wydawnictw na tradycyjnych nośnikach posiada również „książki” elektroniczne. Księgozbiór Biblioteki liczy 150 tys. woluminów i jednostek bibliotecznych. Profil gromadzonego księgozbioru jest zgodny z potrzebami nauki i dydaktyki Uczelni. Obok wydawnictw krajowych, w zbiorach znajdują się również publikacje obcojęzyczne (głównie w jęz. angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim). Księgozbiór udostępniany jest czytelnikom poprzez wypożyczenia na zewnątrz oraz prezencyjnie w Czytelni. Nowe nabytki są na bieżąco rejestrowane w katalogu komputerowym. Katalog książek Biblioteki dostępny jest poprzez komputery w sieci uczelnianej oraz stronę internetową.

KWIECIEŃ-CZERWIEC 2019 R.
Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2013-2017 / [red.
Jacek Wierzbicki] ; Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
[et al.]
Poznań : [UAM. Instytut Prahistorii], 2018. – 352 s. : il., mapy, pl. ; 25 cm
ISBN 978-83-85872-13-9
 

BARCZEWSKA-DZIOBEK AGATA
Partnerstwo publiczno-społeczne jako zasada w prawie administracyjnym / Agata
Barczewska-Dziobek. – Stan prawny na 30.11.2018 r.
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. – 241 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7996-619-6

 

  CYGAN BARBARA
Diagnoza małego dziecka : konteksty interdyscyplinarne / Barbara Cygan
Kraków : Wydaw. Naukowe UP, 2019. – 184 s. : il. ; 21 cm
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w
Krakowie ; nr 871, 0239-6025)
ISBN 978-83-8084-214-4

 

CZACHÓR ZBIGNIEW
Polska polityka europejska : idee, cele, aktorzy, rezultaty / Zbigniew Czachór, Adam
Jaskulski, Jarosław Jańczak, Renata Mieńkowska-Norkiene, Piotr Tosiek
Poznań : Wydaw. Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza, 2019. – 395 s. ; 25 cm
ISBN 978-83-65817-42-6

 

  DEPTUŁA MARIA
Wczesna profilaktyka problemów w rozwoju psychospołecznym i ryzykownych zachowań
dzieci i młodzieży / Maria Deptuła, Alicja Potorska, Szymon Borsich
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop. 2018. – 150 s. – 24 cm
ISBN 978-83-01-20377-1

 

GASZTOLD-SEŃ PRZEMYSŁAW
Towarzysze z betonu : dogmatyzm w PZPR 1980-1990 / Przemysław Gasztold ; Instytut
Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Warszawa : IPN, 2019. – 829 s. : il. ; 25 cm
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej ; t. 135)
ISBN 978-83-8098-420-2

 

Irena Kotowicz-Borowy (1952-2017) : in memoriam / red. Piotr Kaszubowski
Ciechanów : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2018. – 151 s. : il. ; 24 cm
(Mazowieckie Zeszyty Naukowe ; nr 4)
ISBN 978-83-64465-32-1

 

JADCZAK-SZUMIŁO TERESA
Dziecko pod opieką grupy roboczej : diagnoza i opracowanie planu pomocy : poradnik
praktyczny / Teresa Jadczak-Szumiło, Grzegorz Wrona
Kraków : Suprema Lex Centrum Szkoleń Kadr i Samorządowców, 2018. – 120 s. ; 24 cm
(Psychologia – Prawo)
ISBN 978-83-944691-8-4

 

KAWECKI IRENEUSZ
Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych / Ireneusz Kawecki
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – 200 s. ; 25 cm
ISBN 978-83-7996-640-0
 

 

KORDACZUK-WĄS MARZENA
Działania profilaktyczne : planowanie i realizacja / Marzena Kordaczuk-Wąs
Warszawa : Wydawnictwa Drugie, cop. 2018. – 94 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-8022-035-5

 

The Korean Peninsula : unification trajectories : insights from Poland and Germany / ed.
by Krzysztof Kozłowski, Klaus Stuwe
Warsaw : SGH Publishing House. SGH Warsaw School of Economics, 2017. – 148 s. :
wykr. ; 24 cm
ISBN 978-83-8030-199-3

 

Kutnowski słownik biograficzny : szkice o ludziach i czasach. T. 3 / [red.: Jan Bolesław
Nycek, współpr. red. Małgorzata Debich]
Kutno : Muzeum Regionalne : Kutnowskie Towarzystwo Historyczne, 2017. – 192 s. : il. ;
25 cm
ISBN 978-83-63899-20-2
Mrowino, stanowisko 3 : późny neolit nad środkową Wartą / pod red. Marzeny Szmyt ;
[tł. Piotr T. Żebrowski] ; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Poznań : MA, 2018. – 568 s. : il., mapy, pl., rys., wykr. ; 30 cm + CD-ROM
(Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses ; vol. 22)
ISBN 978-83-60109-63-2

 

NIEMCZUK ANDRZEJ
Podmiot w filozofii praktycznej : preludia / Andrzej Niemczuk
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – 229 s. ; 21 cm
ISBN 978-83-7996-608-0

 

PATRO-KUCAB MAGDALENA
W kręgu spraw prywatnych i publicznych : korespondencja Alojzego Felińskiego z lat
1795-1820 / Magdalena Patro-Kucab
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. – 339 s. : il. ; 25 cm
ISBN 978-83-7996-615-8

  PERZYŃSKI BENEDYKT
Kl Soldau : tablica pamięci / Benedykt Perzyński
Działdowo : Starostwo Powiatowe, 2018. – 96 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-83-938607-8-4
 

RAMOTOWSKA FRANCISZKA
Warszawa przedstyczniowa : przebudzenie : „rewolucja moralna” / Franciszka
Ramotowska ; oprac. Dorota Lewandowska i Małgorzata Osiecka
Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2018. – 313 s., [1] k. pl. złoż. :
il. ; 24 cm
ISBN 978-83-65681-41-6

 

  RATYŃSKI MATEUSZ
Jan Dębski (1889-1976) : polityk kompromisu / Mateusz Ratyński ; Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego
Warszawa : MHPRL, 2019. – 414 s., [28] s. tabl. ; 25 cm
(Ludowa Biblioteka Niepodległości)
ISBN 978-83-7901-155-1
 

RAZIGRAEV OLEG VOLODIMIROVIC
Policja Państwowa w województwie wołyńskim w okresie międzywojennym / Olech
Razyhrayev ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu
Warszawa : IPN, 2019. – 454 s., [24] s. tabl. ; 21 cm
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej ; t. 139)
ISBN 978-83-8098-535-3

 

ROGOWSKA BARBARA
Funkcje polityczne świąt państwowych i religijnych w Polsce Ludowej / Barbara I.
Rogowska
Wrocław : Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. – 294 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-934585-7-8

 

RUSINOWA IZABELLA
Emigracja oraz Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku / Izabella
Rusinowa ; Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Akademickie Towarzystwo
Edukacyjno-Naukowe „Atena”
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2018. – 363 s., [8] s.
tabl. ; 24 cm
ISBN 978-83-7549-284-2

 

RYNKOWSKA DOROTA
Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej
Polskiego Czerwonego Krzyża / Dorota Rynkowska
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. – 259 s. : il., wykr. ; 25 cm
ISBN 978-83-7996-643-1

 

SIEMIĄTKOWSKI ZBIGNIEW
Między złudzeniem a rzeczywistością : oblicze ideowe PZPR pod rządami Władysława
Gomułki / Zbigniew Siemiątkowski
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2018. – 357 s. ; 23 cm
ISBN 978-83-66220-31-7

 

SZELA ANDRZEJ
Kuczbork-Osada : Nekropola z pogranicza starożytnych światów / Andrzej Szela
Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – 185 s., [1] k. pl.
złoż. : il., pl., rys., wykr. ; 30 cm + CD-ROM
(Światowit. Supplement Series P, Prehistory and Middle Age ; vol. 21)
ISBN 978-83-61376-98-9

 

ŚLADKOWSKI WIESŁAW
Ferdinand Foch : marszałek trzech narodów Francji, Wielkiej Brytanii, Polski / Wiesław
Śladkowski
Lublin : Drukarnia Tekst, 2018. – 231 s. : il., mapa ; 22 cm
ISBN 978-83-63693-31-2
Średniowieczny mercator christianus : praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne /
pod red. Marcina W. Bukały, Grzegorza Myśliwskiego
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – 134 s. : rys. ; 24 cm
(Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich ; t. 8)
ISBN 978-83-7996-598-4

 

 Średniowieczny system obronny miasta Poznania : fragment odcinka północnego :
wyniki badań archeologicznych / pod red. Piotra Pawlaka ; [tł. Agata Drejer-Kowalska] ;
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Poznań : MA, 2018. – 314 s., [1] k. tabl. złoż. : il., rys., wykr. ; 30 cm
(Bibliothecka Fontes Archaeologici Posnanienses ; vol. 20, 0208-4988)
ISBN 978-83-60109-62-5

 

WINIARSKI JERZY
Wokół „Wojny chocimskiej” Ignacego Krasickiego : dyskursy możliwe tekstów kultury
/ Jerzy Winiarski
Stary Toruń : Studio KROPKA dtp – Piotr Kabaciński, 2019. – 205 s., [6] s. tabl. ; 21 cm
ISBN 978-83-945148-3-9

 

WITKOWSKA-PALEŃ ANNA
Sprawcy przemocy w rodzinie : uwarunkowania, okoliczności i konsekwencje stosowania
przemocy / Anna Witkowska-Paleń
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. – 422 s. : wykr. ; 24 cm
ISBN 978-83-7996-652-3
Wpisani w życie Twoje, Stanisławie : wspomnienia o Stanisławie Pajce / [red. nauk.:
Jerzy Kijowski ; Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika
Ostrołęka : OTN ; [Kadzidło] : współwyd.: Urzad Gminy, 2018. – 192 s. : il. ; 25 cm
ISBN 978-83-62775-37-8

 

LUTY-MARZEC 2019 R.
 


Akty 
konstytucyjne Nowej Zelandii / tł. z jęz. ang. Łukasz Jakubiak ; wstęp Andrzej Zięba
; Biblioteka Sejmowa
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2018. – 231 s. ; 20 cm
(Konstytucje Świata)
ISBN 978-83-7666-594-8
Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / red. nauk.
Andrzej Żebrowski, Łukasz Zweiffel, Katarzyna Kowalska
Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. – 297 s. ; 21 cm
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w
Krakowie ; nr 838)
ISBN 978-83-8084-139-0
 

BOURKANE MATEUSZ
Epika i dzieje : studia o polskiej powieści historycznej w XIX i XX wieku / Mateusz
Bourkane
Poznań : Rys, 2018. – 131 s. ; 21 cm
ISBN 978-83-65483-69-0

 

BOŻYK IZABELA
Łopuszno i okolice na przestrzeni dziejów do 2018 roku / Izabela Bożyk, Stefan Józef
Pastuszka, Romuald Turkowski
Łopuszno : Gminna Biblioteka Publiczna ; Kielce : Ludowe Towarzystwo Naukowo-
Kulturalne. Oddział, 2018. – 722 s. ; 25 cm
ISBN 978-83-88161-62-9

Cyberbezpieczeństwo : zarys wykładu / red. nauk. Cezary Banasiński ; [aut.] Cezary
Banasiński, Cezary Błaszczyk, Jacek M. Chmielewski, Władysław Hydzik, Dariusz
Jagiełło, Filip Krzyżankiewicz, Arwid Mednis, Włodzimierz Nowak, Marcin Rojszczak,
Adam Szafrański, Ryszard Szpyra, Kazimierz Waćkowski, Paweł Widawski, Joanna
Worona, Zofia Zawadzka. – Stan prawny na 15 października 2018 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. – 501 s. : rys. ; 25 cm
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer)
ISBN 978-83-8160-139-9
 

Demokracja w Polsce po 2015 roku / red. nauk. Danuta Plecka
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2018. – 253 s. : il. 23 cm
ISBN 978-83-8019-915-6

  Dylematy współczesnej obronności Polski. 2, Pozamilitarne uwarunkowania obronności
państwa / red. nauk. Mirosław Marciniak ; Wojskowa Akademia Techniczna im.
Jarosława Dąbrowskiego
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2017. – 270 s. : il., wykr. ; 23 cm
(Securitas et Societas)
ISBN 978-83-8019-839-5

Herbert w listach : (auto)portret wieloraki / pod red. Tomasza Korpysza i Wojciecha
Kudyby
Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2018. – 348 s. ; 26 cm
(Jubileusze)
ISBN 978-83-7982-318-5

 

Lewica polska i niemiecka wobec I wojny światowej / red. nauk. Magdalena Mikołajczyk,
Agata Tasak
Kraków : Wydaw. Naukowe UP, 2017. – 183 s. ; 21 cm
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w
Krakowie ; nr 803, 0239-6025)
ISBN 978-83-8084-076-8

 

LISZCZ TERESA
Prawo pracy / Teresa Liszcz. – 12. wyd., stan prawny na 15 wrzesnia 2018 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. – 659 s. ; 24 cm
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer)
ISBN 978-83-8124-970-6
Mazowsza Północnego drogi do niepodległości / red. nauk.: Adam Koseski, Janusz
Szczepański ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2019. – 303 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7549-215-4

Miscellanea Historico-Archivistica. T. 25 / [red. nauk. Jacek Krochmal ; kom. red. Henryk
Bartoszewicz, Jerzy Gaul, Janusz Grabowski, Małgorzata Kośka, Jacek Krochmal,
Michał Kulecki, Dorota Lewandowska, Alicja Nowak, Małgorzata Osiecka, Hubert Wajs,
Jarosław Zawadzki] ; Archiwum Główne Akt Dawnych
Warszawa : DiG : AGAD, 2018. – 400 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-83-950783-1-6

  Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie / pod red. nauk. Miry
Malczyńskiej-Biały, Krzysztofa Żarny
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – 301 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7996-577-9

  Obszary polonistyki. 4, Obrazy młodości i starości w języku, literaturze i kulturze / pod
red. nauk. Marii Krauz
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. – 182 s. ; 23 cm
ISBN 978-83-7996-596-0
 

 

OCZKO PIOTR
Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych. 1, Umywalnia na Zamku
Wysokim w Malborku : jej historia i wystrój / Piotr Oczko, Jan Pluis ; przy współpr. Artura
Dobrego : Muzeum  Zamkowe w Malborku
Malbork : MZ, 2018. – 270 s. : il., rys. ; 31 cm
ISBN 978-83-60518-97-7

 

OCZKO PIOTR
Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych. 2, Mody i wnętrza / Piotr
Oczko ; przy współpr. Jana Pluisa ; Muzeum Zamkowe w Malborku
Malbork : MZ, 2018. – 287 s. : il., mapa, pl. ; 31 cm
ISBN 978-83-60518-98-4

 

Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława Gnela ; [aut.] Paweł Dąbek,
Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Piotr Kukuryk, Kinga Michałowska, Ryszard
Szostak, Piotr Wiatrowski. – 3. wyd., stan prawny na 1 września 2018 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. – 304 s. ; 24 cm
(Seria Akademicka / Wolters Kluwwer)
ISBN 978-83-8160-121-4

 

POMIANOWSKA MAŁGORZATA
O szkole od nowa : rozmowy o edukacji / Małgorzata Pomianowska, Małgorzata
Stańczyk
Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. – 347 s. ; 21 cm
ISBN 978-83-8107-725-5

 

 PRAUSS STANISŁAW PAWEŁ
Dla Rzeczypospolitej i Europy : wspomnienia twórcy słynnych samolotów bojowych
PZL-23 Karaś i PZL-46 Sum, współpracownika brytyjskich firm Westland, de Havilland i
Hawker Siddeley, pilota Aeroklubu Warszawskiego i absolwenta Politechniki
Warszawskiej / Stanisław Paweł Prauss ; podał do druku, wprowadzeniem i przypisami
opatrzył Edward Malak
[Pułtusk.] : Wydaw. Aleksander, 2019. – 613 s. : il. ; 25 cm

  Przystanek w drodze do Niepodległości : działalność Rady Regencyjnej w latach
1917-1918 / pod red. Jerzego Gaula, Dariusza Makiłły, Wojciecha Morawskiego ;
Archiwum Główne Akt Dawnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia
Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Warszawa : AGAD, 2018. – 164 s. : wykr. : 24 cm
ISBN 978-83-950783-2-3

 

SUSKI PAWEŁ
 Stowarzyszenia i fundacje : zagadnienia prawne / Paweł Suski. – Stan prawny na 1
września 2018 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. – 531 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-8124-961-4

 

SUTOR JULIAN
 Prawo dyplomatyczne i konsularne / Julian Sutor. – 13. wyd.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. – 649 s. ; 24 cm
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer)
ISBN 978-83-8160-129-0

 

 ŚLUPKOV IRENEUSZ ADAM
 Macedoński problem narodowy w Grecji w dokumentach Komunistycznej Partii Grecji w
latach 1918-1940 / Ireneusz Adam Ślupkov. – Wyd. 1, dodr.
Szczecin : Hogben, 2018. – 174 s. : il., mapy, wykr. ; 25 cm

 

ŚNIEŻEK EWA
  Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych : ujęcie sprawozdawcze i menedżerskie /
Ewa Śnieżek, Michał Wiatr. – 2 wyd.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. – 483 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-83-8107-365-3

 

TURKOWSKI ROMUALD
Dzieje gminy Łopuszno w latach 1945-2018 / Romuald Turkowski ; Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Instytut Historyczny Uniwersytetu
Warszawskiego
Warszawa : MHPRL, 2019. – 620 s., [34] s. tabl. ; 24 cm
ISBN 978-83-7901-178-0

 Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków / red. nauk. Piotr Czekierda, Bartosz
Fingas, Marcin Szala. – Wyd. 2
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. – 353 s. : wykr. ; 25 cm
ISBN 978-83-8124-969-0

Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz / red. Bartosz Marcinkowski ;
[poszczególne artykuły omówili] Robert Brodzik, Agnieszka Kaczmarek, Michał Kluska,
Olga Legat, Bartosz Marcinkowski. – Stan prawny na 1 października 2018 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. – 334 s. ; 22 cm
(Komentarze Praktyczne / Wolters Kluwer Polska)
ISBN 978-83-8160-038-5

 

Wielokulturowy  obiekt warowny na Górze Zamkowej oraz gród cyplowy w Starym
Dzierzgoniu : studia i materiały / [red. nauk.: Daniel Gazda]
Warszawa : Trzecia Strona, 2018. – 240 s. : il., mapy, pl., rys., wykr. ; 30 cm
ISBN 978-83-64526-72-5
Współczesna polityka bezpieczeństwa : aspekty polityczne, gospodarcze i militarne. T.
2 / red. nauk. Marek Delong, Mira Malczyńska-Biały
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – 296 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7996-599-1

 

Zbiór danych o zakładach przemysłowych istniejących w Polsce Ludowej : w świetle
wartości ich produkcji i majątku oraz zatrudnienia : stan w roku 1988 / oprac. zespołowe:
Andrzej Karpiński [et al.]
Warszawa : Fundacja Oratio Recta, 2018. – 157 s. ; 18×24 cm
ISBN 978-83-64407-25-3


GRUDZIEŃ-STYCZEŃ 2018/2019 R.

ACHREMCZYK STANISŁAW
Wojciech Kętrzyński : kustosz narodowej pamięci / Stanisław Achremczyk. – Wyd. 2
(zm. i poszerz.)
Kętrzyn : Kętrzyńskie Centrum Kultury : przy udziale Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Wojciecha Kętrzyńskiego ; Olsztyn : przy udziale Ośrodka Badań Naukowych im.
Wojciecha Kętrzyńskiego, 2018. – 320 s. il. ; 22 cm
ISBN 978-83-9195-86-8-1

 

 Blask Christianitatis : Akademia Genius loci – zapis zgromadzonych materiałów : album
wystawy pt. Blask Christianitatis /  red. tomu: Agnieszka Stempin
Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2018. – 148 s. : il. ; 26 cm
ISBN 978-83-60109-59-5

 

Bliska historia : o badaniach historii lokalnej i regionalnej / pod red. Przemysława
Wiszewskiego
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2018. – 272 s. : rys. ; 21 cm
(Historia w Działaniu)
ISBN 978-83-01-20211-8

 

CAŁEK GRZEGORZ
Rada rodziców po reformie edukacji / Grzegorz Całek. – Wyd. 2 zm.
Kraków : Impuls, 2018. – 102 s. ; 21 cm
ISBN 978-83-8095-578-3

 

CHWEDORUK RAFAŁ
Polityka historyczna / Rafał Chwedoruk
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2018. – 384 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-01-20131-9

Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : konteksty teoretyczne i
praktyka / pod red. nauk. Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej i Barbary Skałbani
Kraków : Impuls, 2017. – 299 s. : il., wykr. ; 24 cm
ISBN 978-83-8095-296-6
 

Dom, codzienność i święto : ceremonie i tradycje rodzinne : studia historyczno-
antropologiczne / red. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Kraków : Wydaw. Naukowe UP, 2018. – 335 s. : il. ; 25 cm
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w
Krakowie ; nr 844, 0239-6025)
ISBN 978-83-8084-163-5

  Galicia studies in linguistics, literature and culture : the students’ voices 6 / ed. by
Agnieszka Uberman, Magdalena Trinder, Patrycja Augustin
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – 143 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7996-567-0
  GAWŁOWSKI ROBERT
Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej / Robert Gawłowski, Paweł
Machalski, Krzysztof Makowski. – Wyd. 2 zm. i uaktual., [stan prawny na dzień 31
sierpnia 2018 r.)
Warszawa : CeDeWu, 2019. – 438 s. : mapa, rys, wykr. ; 24 cm
ISBN 978-83-8102-177-7
  Głos, język, komunikacja. T. 5, W obliczu emocji / [red. tomu Agnieszka Myszka,
Katarzyna Ita Bieńkowska]
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – 195 s. : il., wykr. ; 24 cm
ISBN 978-83-7996-582-3

 

  KITLER WALDEMAR
Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty ustrojowe,
prawno-administracyjne i systemowe / Waldemar Kitler. – [Stan prawny aktualny na dzień
1 stycznia 2018 r.]
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2018. – 533 s. ; 23 cm
ISBN 978-83-8019-971-2

 

KLUS-STAŃSKA DOROTA
Paradygmaty dydaktyki : myśleć teorią o praktyce / Dorota Klus-Stańska
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2018. – 278 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-83-01-20150-0

Konstytucja Republiki Serbii / tł.z jęz. serbskiego i wstęp Ewa Bujwid-Kurek ; Biblioteka
Sejmowa
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2018. – 136 s. ; 20 cm
(Konstytucje Świata)
ISBN 978-83-7666-562-7

 

LESZCZYŃSKI MAREK
Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym : wybrane obszary / Marek Leszczyński, Agata
Gumieniak, Grzegorz Gozdór
Warszawa : Difin, 2018. – 147 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-8085-736-0

 

LEWANDOWSKA EWA
Pozorność oświadczenia woli : studium cywilnoprawne / Ewa Lewandowska
Olsztyn : Wydział Prawa i Administracji UWM, 2018. – 269 s. : wykr. ; 24 cm
(E-seria Monografie Wydziału Prawa i Administracji UWM ; 14)
ISBN 978-83-65992-10-9

  MACIEJAK MACIEJ
Anatomia konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego : Grozny 1994/1995, 1999/2000 / Maciej
Maciejak
Zabrze ; Tarnowskie Góry : Inforteditions, 2018. – 591 s. : il., mapy ; 21 cm
(Bitwy / Taktyka ; 102)
ISBN 978-83-65982-19-3

 

MALEC NORBERT
Rola Służby Więziennej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku w jednostkach
penitencjarnych w Polsce / Norbert Malec
Siedlce : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018. – 434 s.
: wykr. 24 cm
ISBN 978-83-7051-889-9 

 

 


Małe 
formy w literaturze rosyjskiej. 2 / pod red. Kazimierza Prusa
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – 141 s. ; 21 cm
ISBN 978-83-7996-552-6

 

NOWAK ANDRZEJ
Metamorfozy Imperium Rosyjskiego 1721-1921 : geopolityka, ody i narody / Andrzej
Nowak
Kraków : Wydaw Literackie, 2018. –  457 s. : il. ; 25 cm
ISBN 978-83- 08-06569-3

 

 

O aktualności „Programu Radomskiego” PPS / red. nauk.: Stefan Budziszewski,
Krystyn Dąbrowa, Ryszard Łukasiewicz, Jerzy Stefański ; Akademia Humanistyczna im.
Aleksandra Gieysztora
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Aspra-Jr,
2018. – 82 s. : il. ; 21 cm
ISBN 978-83-7549-297-2

ORŁOWSKI WITOLD MACIEJ
Inna Polska : 1918-2018 : alternatywne scenariusze naszej historii / Witold M. Orłowski
Poznań : Dom Wydawniczy „Rebis”, 2018. – 331 s. : il. ; 23 cm
ISBN 978-83-8062-420-7

  Politologia i uniwersytet w refleksji teoriopolitycznej / pod red. Bohdana Kaczmarka i
Mirosława Karwata
Warszawa : INP UW, 2017. – 267 s. : rys. ; 24 cm
(Studia Politologiczne / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ; vol.
46, 1640-8888)
Przywództwo, etyka, polityka / red. nauk. Ewa Maria Marciniak, Jerzy Szczupaczyński
; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Miedzynarodowych.
Uniwersytet Warszawski
Warszawa : Elipsa, 2018. – 261 s. : wykr. ; 24 cm
ISBN 978-83-8017-210-4

RAKOWSKA-TRELA ANNA
Kodeks wyborczy : komentarz do zmian 2018 / Anna Rakowska-Trela, Konrad
Składowski. – Stan prawny na 25 maja 2018 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. – 268 s. ; 21 cm
(Komentarze Praktyczne / Wolters Kluwer Polska)
ISBN 978-83-8124-846-4

 RYDLEWSKI GRZEGORZ
Rządy i rządzenie w Polsce 1918-2018 : ciągłość i zmiany / Grzegorz Rydlewski ;
Instytut Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski
Warszawa : Elipsa, 2018. – 478 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-8017-217-3

  RZESZOTEK MARIUSZ
Sukces wychowania : jak budować dobre relacje w grupie : poradnik dla nauczycieli,
trenerów i pedagogów / Mariusz Rzeszotek
Warszawa : Difin, 2018. – 185 s. il. ; 22 ccm
(Engram)
ISBN 978-83-8085-731-5

STANNY MONIKA
 Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów
wiejskich : ujęcie przestrzenne / Monika Stanny, Wojciech Strzelczyk
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa : Scholar, 2018. –
210 s. : il., mapy ; 24 cm + CD-ROM
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa ; 2543-5817)
ISBN 978-83-65390-004-0

Tendencje niedemokratyczne w systemach politycznych państw Europy / pod red.
Stanisława Sulowskiego, Jacka Wojnickiego i Jacka Zaleśnego
Warszawa : INP UW, 2018. – 335 s. : mapa ; 24 cm
(Studia Politologiczne / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ; vol.
47, 1640-8888)

 

Teoretyczne i praktyczne aspekty bezpieczeństwa państwa / pod red. Aleksandry
Gasztold i Michała Brzezińskiego
Warszawa : INP UW, 2018. – 302 s. : wykr. ; 24 cm
(Studia Politologiczne / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ; vol.
49, 1640-8888)

  WRZOSEK MAREK
Wojny przyszłości : doktryna, technika, operacje militarne / Marek Wrzosek
Warszawa : Fronda PL, cop. 2018. – 397 s. ; 23 cm
ISBN 978-83-8079-018-6 

 

 

LISTOPAD 2018 R.

BARAŃSKI ANDRZEJ
Karta nauczyciela : komentarz / Andrzej Barański, Maria Szymańska, Joanna
Rozwadowska-Skrzeczyńska. – 10. wyd., stan prawny na 31 marca 2018 r. z
uwzględnieniem zmian, które wchodzą w życie 1 września 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. – 729 s. ; 22 cm
(Komentarze Praktyczne / Wolters Kluwer Polska)
ISBN 978-83-8124-563-0

  BIERĆ ANDRZEJ
Zarys prawa prywatnego : część ogólna / Andrzej Bierć. – 3. wyd., stan prawny na 24
lipca 2018 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. – 1020 s. ; 24 cm
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer)
ISBN 978-83-8124-856-3

  BOCHENEK MICHAŁ
Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych : wzory decyzji, wniosków i pouczeń /
Michał Bochenek. – Stan prawny na 1 sierpnia 2018 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. – 261 s. ; 24 cm
(Biblioteka Pomocy Społecznej)
ISBN 978-83-8124-997-3

  Brzozowski WOJCIECH
Prawa człowieka / Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek. – Stan prawny
na 1 sierpnia 2018 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. – 296 s. ; 24 cm
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer)
ISBN 978-83-8160-109-2

  Dylematy współczesnej obronności Polski. 1, Polityczne i militarne aspekty obronności
państwa / red. nauk. Zenon Trejnis, Luiza Trzcińska ; Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2017. – 234 s. : il. ; 23 cm
(Securitas et Societas)
ISBN 978-83-8019-838-8

  Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 12, Kierunki zmian w edukacji i stymulacji
aktywności twórczej / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty
Oelszlaeger-Kosturek. – Wyd. 2
Kraków : Impuls, 2018. – 286 s. : il., rys., wykr. ; 24 cm
ISBN 978-83-7587-468-6
 

 

GALICKI JAROSŁAW
Charakterystyka prawna mandatu radnego / Jarosław Galicki. – [Stan prawny
obowiązujący na dzień 26 lutego 2018 r.]
Warszawa : Warszawska Metropolia Prawosławna, 2018. – 350 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-65136-25-1

  Grody i miasta : zbiór wykładów popularnonaukowych wygłoszonych podczas XIII
Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą w
dniach 3-4 czerwca 2017 roku / pod red. Michała Brzostowicza, Macieja Przybyła i Jacka
Wrzesińskiego ; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Słupcy
Poznań ; Ląd : MA, 2018. – 153 s., [8] s. tabl. : rys. ; 21 cm
ISBN 978-83-60109-58-8

Jak rozpoznać dziecko krzywdzone : poradnik dla osób pracujących z dziećmi i
młodzieżą / pod red. Anny Grajcarek ; aut.: Beata Ciejka, Danuta Głowaty, Anna
Grajcarek, Bogusława Liszka-Kisielewska, Agnieszka Majewska-Siwek, Alina Margolis,
Zbigniew Nęcki, Maria Rybakowa, Jerzy Rzymek, Iwona Anna Wiśniewska, Jolanta
Zmarzlik. – Wyd. 2, [stan prawny na styczeń 2016 r.]
Kraków : Wydaw. Fundacji ad vocem im. prof. Marka Hieronima Sycha, 2017. – 435 s. :
il ; 23 cm
ISBN 978-83-62492-08-4
  JĘDRZEJKO MARIUSZ
Narkotyki, dopalacze, nowe środki psychoaktywne : co warto wiedzieć? : jak chronić
dzieci i młodzież? / Mariusz Jędrzejko, Tomasz Białas, Zbigniew Staśczak
Warszawa : Aspra-Jr ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej, 2018. – 272 s. : il ;
24 cm
ISBN 978-83-7545-829-9

  Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich / red. nauk. Bożena Taras
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – 234 s. ; 22 cm
ISBN 978-83-7996-547-2

  KARDARAS NICHOLAS
Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi – i jak
wyrwać je z transu / Nicholas Kardaras ; [tł.: Agnieszka Jarosz]
Warszawa : CeDeWu, 2018. – 325 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-8102-133-3

  Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Bohdan
Gruchman ; aut. Judyta Cabańska, Piotr Ebbig, Bohdan Bruchman, Piotr Idczak,
Katarzyna Kokocińska, Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Ida Musiałkowska,
Magdalena Sapała, Magdalena Śliwińska, Łukasz D. Wróblewski. – Wyd. 5
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2018. – 510 s. : mapy, rys. ; 21 cm
(Kompendium wiedzy o..)
ISBN 978-83-01-20055-8

  KORNBERGER-SOKOŁOWSKA ELŻBIETA
Prawo finansów samorządowych / Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Michał Bitner. – Stan
prawny na 15 maja 2018 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. – 224 s. : wykr. ; 24 cm
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer)
ISBN 978-83-8124-789-4

KOROBOWICZ ARTUR
Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918) / Artur Korobowicz, Wojciech Witkowski. –
6. wyd. [popr. i uzup.]
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. – 275 s. ; 24 cm
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer)
ISBN 978-83-8107-821-4

KWATERA ANNA
Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole : nauczyciele i rodzice / Anna
Kwatera, Joanna M. Łukasik, Stanisław Kowal
Kraków : Impuls, 2018. – 209 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-8095-498-4

MOTYKA WOJCIECH
Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej części Galicji w okresie autonomicznym
(1867-1914) / Wojciech Motyka
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – 310 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7996-560-1


Multibibliotekarstwo 
: praca zbiorowa /pod red. Mai Wojciechowskiej
Warszawa : Wydaw. SBP, 2018. – 206 s. : il. ; 24 cm
(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 97)
ISBN 978-83-65741-14-1

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu : komentarz praktyczny, wzory
dokumentów, procedury / [red. merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin].
– Stan prawny na 25 maja 2018 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. – 80 s. ; 30 cm
(ABC Praktyki Prawa Oświatowego ; z. 19)
ISBN 978-83-8124-843-3
Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu : pytania i odpowiedzi / oprac. Lidia
Marciniak ; aut. Marta Handzlik, Dominik Kucharski, Joanna Lesińska, Agata Piszko,
Ewa Podgórska-Rakiel, Magdalena Sender. – 2. wyd., stan prawny na 1 lipca 2018 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. – 194 s. ; 21 cm
ISBN 978-83-8124-959-1

Organizacje międzynarodowe : rola, znaczenie, funkcjonowanie / red. nauk. Aleksandra
Kusztykiewicz, Marta Miedzińska ; Instytut Europeistyki. Wydział Nauk Politycznych i
Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski
Warszawa : Aspra-Jr, 2018. – 204 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7545-863-3
Państwo w czasach zmiany / red. nauk. Marek Pietraś, Iwona Hofman, Stanisław
Michałowski
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. – 407 s. : wykr. ; 24 cm
ISBN 978-83-227-9120-2

 

Samobójstwo / red. Marek Mozgawa ; aut. Małgorzata Stefaniuk [et al.]
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. – 439 s. ; 21 cm
ISBN 978-83-8107-645-6

 

Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego / red. nauk.
Bogusław Bębenek, Grażyna Gadomska, Stanisław Kubeł, Andrzej Sęk ; Akademia
Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2018. – 347 s. : mapa, wykr. ; 24
cm
ISBN 978-83-7549-315-3

Specialist communication : student training and market demands / ed. by Marcin Grygiel
and Agnieszka Uberman
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – 267 s. ; 21 cm
ISBN 978-83-7996-562-5

System rządów w Polsce : (instytucje polityczne w latach 1989-2018) / red. nauk.:
Konstanty Adam Wojtaszczyk, Ewa Maria Marciniak, Wojciech Jakubowski ;  [aut.:
Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski, Ewa Maria Martciniak, Waldemar
Tomaszewski, Piotr Załęski, Łukasz Zamęcki] ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk
Politycznych
Warszawa : Aspra-Jr, 2018. – 510 s. : il., mapy, rys., wykr. ; 25 cm
(Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. nauk. cyklu: Konstanty
Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski ; t. 4)
ISBN 978-83-7545-864-0

  SZCZEPAŃSKI JANUSZ
Pułtusk i ziemia pułtuska w epoce walk o niepodległość / Janusz Szczepański ;
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2018. – 239 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-83-7549-218-7

SZCZUCKI KRZYSZTOF
Ustawa o Sądzie Najwyższym : komentarz / Krzysztof Szczucki. – Stan prawny na 30
lipca 2018 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. – 581 s. ; 22 cm
(Komentarze Praktyczne / Wolters Kluwer Polska)
ISBN 978-83-8124-828-0

Zmierzch demokracji liberalnej / red. nauk.: Konstanty Adam Wojtaszczyk, Paweł
Stawarz, Justyna Wiśniewska-Grzelak ; Instytut Europeistyki. Wydział Nauk
Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski
Warszawa : Aspra-Jr, 2018. – 626 s. : wykr. ; 25 cm
ISBN 978-83-7545-871-8

Zygmunt Wnuk 1942-2016 : życie i praca profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego
naukowca, pedagoga i obrońcy przyrody / red. Romuald Olczak
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – 183 s. ; 28 cm
ISBN 978-83-7996-566-3

W Bibliotece Głównej im. Andrzeja Bartnickiego dostępne są wydawnictwa periodyczne (czasopisma i gazety). Użytkownik ma możliwość skorzystania z ponad 5300 roczników czasopism.

Wszystkie czasopisma udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni.

Informacje o czasopismach zgromadzonych w Bibliotece można uzyskać poprzez katalog komputerowy dostępny w sieci uczelnianej i Internecie.

      

Czasopisma Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora

Artes Liberales                                             Dzieje Najnowsze

Rocznik Nauk Politycznych                          Rocznik Mazowiecki

Społeczeństwo i Polityka                            Studia Mazowieckie

Interlinia. Pismo studentów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
(dostęp on-line)

Zestawienie ważniejszych tytułów czasopism bieżących

Czasopisma krajowe

ACTA MILITARIA MEDIAEVALIA

ACTA POLONIAE HISTORICA

ADMINISTRACJA
http://www.wspia.eu/dzialalnosc-naukowa/kwartalnik-administracja/do-czytelnika

ADMINISTRACJA PUBLICZNA   http://www.wsap.edu.pl/wsap/w/archiwum,rozwijane-zakladka/

ALBO ALBO

ARCHIWISTA POLSKI

BEZPIECZEŃSTWO. TEORIA I PRAKTYKA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE   http://www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/publikacje

BIAŁORUSKIE ZESZYTY HISTORYCZNE

BIAŁOSTOCKIE TEKI HISTORYCZNE

BIBLIOTEKARZ

BIULETYN HISTORII WYCHOWANIA

BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – PAMIĘĆ.PL

BUNT MŁODYCH DUCHEM

CHOWANNA   http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=3235

CZŁOWIEK, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, SPOŁECZEŃSTWO
http://cns.aps.edu.pl/wydania-archiwalne.aspx

DEBATA EDUKACYJNA

DROHICZYŃSKI PRZEGLĄD NAUKOWY
http://www.drohiczyntn.pl/index.php/drohiczynski-przeglad-naukowy

DYREKTOR SZKOŁY

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ   http://dziennikustaw.gov.pl

EDUKACJA

EDUKACJA DOROSŁYCH

EDUKACJA MUZYCZNA   http://kernel.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo.php#EM

EKSPERT OCHRONY INFORMACJI

EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA

FORUM AKADEMICKIE

FORUM OŚWIATOWE   http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/issue/archive

FORUM PEDAGOGICZNE   http://www.forumpedagogiczne.uksw.edu.pl

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA MAZOWSZU

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W POLSCE

GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE

GERMANISTISCHE KONTEXTE

GLOTTODIDACTICA

GŁOS NAUCZYCIELSKI

GOSPODARKA NARODOWA

IN GREMIUM

INTERNAL SECURITY

IUS NOVUM

JĘZYKI OBCE W SZKOLE   http://jows.pl/content/archiwum

KRESOWE STANICE

KRONIKA MAZOWIECKA

KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO

KWARTALNIK HISTORYCZNY

KWARTALNIK PEDAGOGICZNY

LIDER   http://www.lider.szs.pl

MERITUM   http://meritum.mscdn.pl/meritum/index.php?a=53

MONITOR POLSKI   http://monitorpolski.gov.pl

MÓWIĄ WIEKI

MUZEALNICTWO   http://www.nimoz.pl/pl/wydawnictwa/czasopisma/ muzealnictwo-archiwum

MYŚL EKONOMICZNA I POLITYCZNA

NEWSWEEK POLSKA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA

NOWA EUROPA WSCHODNIA

NOWE PAŃSTWO

NOWE ŻYCIE GOSPODARCZE

OBRONNOŚĆ

OCHRONA ZABYTKÓW

ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE

OPTIMUM

PAŃSTWO I PRAWO   www.czytelniaonline.pl

PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO

POLICJA

POLITYKA

POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO
http://www.politologia.ur.edu.pl/pl/polityka-i-spoleczenstwo/archiwum

POLITYKA SPOŁECZNA

PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

PRACA SOCJALNA

PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE

PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

PRZEGLĄD EUROPEJSKI   www.przegladeuropejski.wdinp.uw.edu.pl/dzialy/numery

PRZEGLĄD HISTORYCZNO-OŚWIATOWY

PRZEGLĄD HISTORYCZNO-WOJSKOWY

PRZEGLĄD HISTORYCZNY

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY

PRZEGLĄD PODATKOWY   www.czytelniaonline.pl

PRZEGLĄD POLICYJNY

PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO   www.czytelniaonline.pl

PRZEGLĄD SEJMOWY

PRZEGLĄD SOCJALISTYCZNY   http://przeglad-socjalistyczny.pl/archiwum 

PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY

PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/index_pl.php

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO

PRZEGLĄD ZACHODNI

PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA   http://e-psychologiawychowawcza.pl/

PUŁTUSKA GAZETA POWIATOWA

RES HUMANA

RESOCJALIZACJA POLSKA    http://resocjalizacjapolska.pl/volume-10-2015-pl/

ROCZNIK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

http://www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.edu.pl/rocznik-bezpieczenstwa-miedzynarodowego/numery/

ROCZNIK NAUK POLITYCZNYCH

ROCZNIK PEDAGOGICZNY

ROCZNIK STATYSTYCZNY RP

ROCZNIK STATYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ

ROCZNIK STRATEGICZNY

ROCZNIK Z BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I ADMINISTRACJI

ROCZNIKI HISTORYCZNE

RUCH PEDAGOGICZNY

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY

RZECZPOSPOLITA

SAMORZĄD TERYTORIALNY   www.czytelniaonline.pl

SŁOWO

SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH    http://psouu.org.pl/publikacje-spoleczenstwo

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 
www.pl.ism.uw.edu.pl/stosunki-miedzynarodowe-  international-relations

STUDIA EDUKACYJNE

STUDIA I MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWOŚCI

STUDIA EUROPEJSKIE

STUDIA MEDIOZNAWCZE http://sm.id.uw.edu.pl/pdf.htm

STUDIA PEDAGOGICZNE

STUDIA PRAWNICZE

STUDIA SOCJOLOGICZNE   ss.czasopisma.pan.pl

STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE

SZKICE HUMANISTYCZNE  http://46.29.21.222/main.php?pg=18&pg2=93

SZKOŁA SPECJALNA  http://www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl/numery.aspx

TERRORYZM

TYGODNIK POWSZECHNY

TYGODNIK PUŁTUSKI

UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE

WIADOMOŚCI HISTORYCZNE

WIEDZA OBRONNA

WPROST

WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU

ZARZĄDZANIE I EDUKACJA

ZESZYTY NAUKOWE AON

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ
IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA

 

Czasopisma zagraniczne                                                              

     Annales                                                             British Journal
of Political Science

Cesky Casopis                                                      Foreign Affairs
Historycky

 
Historische Zeitschrift                                             Voprosy Istorii

IBUK Libra – czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Subskrypcja obejmuje 1104 publikacje z zakresu nauk społecznych, politycznych i ekonomicznych. Dostęp z komputerów AH i komputerów domowych (po uzyskaniu loginu i hasła w Wypożyczalni).

Oxford Journals – kolekcja pełnych tekstów czasopism wydawnictwa Oxford Press. Zakres tematyczny obejmuje nauki humanistyczne i społeczne (dostęp wyłącznie z komputerów AH).          

Bazy Wirtualnej Biblioteki Nauki
(dostęp z komputerów w Bibliotece Głównej im. Andrzeja Bartnickiego)

 

Elsevier  – baza czasopism elektronicznych wydawnictwa Elsevier. Kolekcja obejmuje wszystkie czasopisma z listy Freedom Collection, w tym ok. 1700 tytułów z rocznikami od 1995 r. do bieżącego oraz archiwa 200 tytułów niekontynuowanych.

Springer – baza czasopism i książek elektronicznych wydawnictwa Springer. Obejmuje 1955 tytułów bieżących czasopism oraz pełne archiwa 1291 czasopism od pierwszego wolumenu do roku 1996, a także archiwa serii książkowych, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008, kolekcję 3009 e-książek wydanych w roku 2005 oraz kolekcję 9983 e-książek wydanych w latach 2009-2011 i 58 wydawnictw encyklopedycznych.

Web of Knowledge – (dawniej SCI-Ex ) – pakiet baz danych produkowanych przez firmę Thomson Reuters, w tym baz abstraktowo-bibliometrycznych (tzw. Indeksów cytowań):

 • pakiet Web of Science (WoS), który zawiera 3 indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded (SCIE z rocznikami od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI z rocznikami od 1956), Art and Humanities Citation Index (AHCI z rocznikami od 1975),
 • indeks cytowań Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym części Science i Social z rocznikami od 1990),
 • bazę Journal Citation Reports JCR (dostęp do najświeższego opublikowanego rocznika).

Rekordy w indeksach cytowań zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska). Poprzez platformę Web of Knowledge dostępne są także baza Medline oraz dodatkowe narzędzia EndNote Web i Researcher ID.

WILEY&BLACKWELL – kolekcja 1405 tytułów czasopism z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku. W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2451 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015.

 

Scopus – produkowana przez wydawnictwo Elsevier interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Obejmuje ponad 19 500 tytułów publikacji, w tym ponad 18 500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1 800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250
sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych,  których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych,
oraz indeksuje 315 milionów naukowych stron www.

 

Science – dostęp do rocznika bieżącego czasopisma Science i archiwów od 1997 r.

 

 

Nature– dostęp do rocznika bieżącego czasopisma Nature i 4 roczników archiwalnych


  EBSCO – 15 bibliograficznych i pełnotekstowych baz elektronicznych

 

Academic Search Complete – multidyscyplinarna, pełnotekstowa baza danych zawierająca ponad 8 500 czasopism pełnotekstowych.

Agricola – baza danych zawierająca rekordy bibliograficzne pochodzące z biblioteki National Agricultural Library należącej do Ministerstwa Rolnictwa USA. Jej zakres chronologiczny sięga roku 1970, zawiera ponad 4,8 miliona cytowań.

Business Source Complete – jest najbardziej autorytatywaną bazą naukową z zakresu biznesu i obejmuje wiodącą kolekcję publikacji w formie bibliograficznej i pełnotekstowej. Zawiera indeksy i abstrakty najważniejszych czasopism naukowych z dziedziny biznesu z archiwami od 1965 r.

ERIC  Educational Resource Information Center –  zawiera ponad 1 300 000 rekordów oraz odsyłacze do ponad 323 000 pełnotekstowych dokumentów sięgających roku 1966.

European Views of the Americas: 1493 to 1750 –  bibliograficzna baza danych powstałych w Europie prac dotyczących obu Ameryk. Zawiera ponad 32 000 pozycji i stanowi bogaty przewodnik po drukowanych rekordach dotyczących obu Ameryk, napisanych w Europie przed rokiem 1750.

GreenFILE – zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych na temat globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty ponad 384 000 rekordów jak również pełny tekst ponad 4 700 rekordów z publikacji w wolnym dostępie (Open Access)

Health Source – Consumer Edition – baza jest najbogatszą z dostępnych dla bibliotek na świecie kolekcją informacji z zakresu zdrowia publicznego. Obejmuje wiele tematów z dziedziny zdrowia, w tym nauki medyczne, nauki o żywności i żywieniu, opiekę nad dziećmi, medycynę sportową i zdrowie ogólne. Zawiera około 80 pełnotekstowych publikacji z zakresu zdrowia publicznego.

Health Source: Nursing/Academic Edition – baza zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dyscyplin medycznych. Udostępnia także przewodnik Lexi-PAL Drug Guide, zawierający     1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów na temat leków generycznych z ponad 4 700 nazw firmowych produktów.

Library, Information Science & Technology Abstracts – baza 560 głównych czasopism tematycznych („core journals”), blisko 50 czasopism priorytetowych („priority journals:) oraz niemal 125 czasopism objętych indeksowaniem selektywnym („selective journals”); obejmuje również książki, raporty dotyczące badań oraz ich przebieg. Zakres tematyczny obejmuje bibliotekarstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, pobieranie informacji online i zarządzanie informacjami itd. Zakres chronologiczny bazy sięga połowy lat 60. XX wieku.

MasterFILE Premier – multidyscyplinarna baza danych, zaprojektowana specjalnie dla bibliotek publicznych, udostępnia pełny tekst niemal 1 700 czasopism, których zakres chronologiczny sięga 1975 r. Zakres tematyczny obejmuje zasadniczo wszystkie dziedziny wiedzy. Baza zawiera również pełnotekstowe wersje niemal 500 książek referencyjnych oraz ponad 164 400 dokumentów źródłowych, a także kolekcję obrazów zawierającą ponad 592 000 fotografii, map i flag.

MEDLINE – baza zawiera autorytatywne informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych.

Newspaper Source – baza zapewnia kompletne, pełnotekstowe wersje ponad 40 amerykańskich i międzynarodowych gazet oraz pełnotekstowe wersje wybranych artykułów z 389 regionalnych gazet wydawanych w USA. Ponadto udostępnia ona pełnotekstowe transkrypcje programów radiowych i telewizyjnych.

Regional Business News – baza zawiera pełnotekstowe materiały regionalnych publikacji biznesowych. Obejmuje ponad 80 publikacji biznesowych na temat wszystkich obszarów miejskich i wiejskich wewnątrz Stanów Zjednoczonych.

Teacher Reference Center – udostępnia indeksy i streszczenia pochodzące z 280 najpopularniejszych czasopism i magazynów dla nauczycieli i opiekunów ułatwiające pracę pedagogom.

AHFS Consumer Medication Information – jest zaufanym źródłem i uznanym standardem informacji
o lekach dla pacjentów, dostępnym w języku angielskim i hiszpańskim. Baza obejmuje ponad tysiąc monografii informacyjnych leków napisanych językiem zrozumiałym dla konsumentów.

Polecane linki

NUKAT Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny
 
KaRo Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich

WorldCat  wersja beta (bezpłatna) największego katalogu na świecie

Katalogi online bibliotek polskich w układzie wg miejscowości
 (EBIB)

WYBRANE BIBLIOTEKI POLSKIE

 

BIAŁYSTOK

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

KSIĄŻNICA PODLASKA im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

BYDGOSZCZ

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

CIESZYN

 KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA

CZĘSTOCHOWA

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w Częstochowie

GDAŃSK

BIBLIOTEKA GDAŃSKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

KATOWICE

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA

KIELCE

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA w Kielcach

KRAKÓW

BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO
im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

LUBLIN

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II. BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA

ŁÓDŹ

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

OLSZTYN

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie

OPOLE

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

POZNAŃ

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu 

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA w Poznaniu

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH

RZESZÓW

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

SIEDLCE

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

SZCZECIN

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

KSIĄŻNICA POMORSKA im. Stanisława Staszica w Szczecinie. BIBLIOTEKA GŁÓWNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TORUŃ

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA w Toruniu

WARSZAWA

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

BIBLIOTEKA GŁÓWNA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ w Warszawie

BIBLIOTEKA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie

BIBLIOTEKA  im. Wacława Borowego 

BIBLIOTEKA NARODOWA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA m.st. WARSZAWY. BIBLIOTEKA GŁÓWNA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

BIBLIOTEKA SEJMOWA

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA w WARSZAWIE

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Warszawie

BIBLIOTEKA SEMINARIUM METROPOLITALNEGO ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

CENTRALNA BIBLIOTEKA GEOGRAFII i OCHRONY ŚRODOWISKA

CENTRALNA BIBLIOTEKA ROLNICZA im. Michała Oczapowskiego

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

WROCŁAW

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA we Wrocławiu

BIBLIOTEKA ZAKŁADU NARODOWEGO im. OSSOLIŃSKICH

ZIELONA GÓRA

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO


WYBRANE BIBLIOTEKI NARODOWE

FRANCJA  NIEMCY  ROSJA  USA  WIELKA BRYTANIA

Ogłoszenia

                                                             Drodzy Czytelnicy!

 Kody PIN do IBUK Libra udostępniamy w Wypożyczalni Biblioteki im. Andrzeja Bartnickiego ul. Mickiewicza 36 C. 

W zbiorach Biblioteki znajduje się nowy półrocznik pedagogiczny „Kultura i Wychowanie”, wydawany przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Obszar zainteresowań czasopisma ma szeroki zakres, głównie z obszaru pedagogiki, ujmowane są dwa bloki tematyczne: filozoficzno-historyczny oraz teoretyczno-empiryczny.

Informujemy, że na platformie EBSCOhost zostały uruchomione dostępy testowe do baz: Academic Search
Ulitimate 
oraz Business Source Ultimate. Zapewniają one dostęp do pełnego tekstu ponad 13,500 aktywnych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym. Bazy dostępne są lokalnie z komputerów na terenie Uczelni oraz zdalnie z komputerów domowych – hasło w Wypożyczalni Biblioteki.
Zachęcamy do korzystania (do 31 maja 2018 r.)

Academic Search Ultimate to najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza zawiera tysiące pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zasięgu globalnym. Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań, co świadczy o wysokiej jakości zasobów. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata sprawia, że Academic Search Ultimate jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszernego źródła informacji w globalnej perspektywie.

Business Source Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza umozliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Tysiące pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej sprawia, że Business Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Business Source Ultimate zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.  

Komputerowe zamawianie książek

 • Po wyszukaniu potrzebnej książki w katalogu komputerowym kliknij przycisk „Zamów” i wypełnij formularz.
 • W pole „Identyfikator czytelnika” wpisz numer karty czytelnika (jeżeli go nie pamiętasz, sprawdź
  w Wypożyczalni).
 • W pole „Hasło” wpisz hasło nadane przez Bibliotekę – odbierz je osobiście w Wypożyczalni.
 • Zamawiać można wyłącznie książki o statusie WYPOŻYCZALNIA.
 • Nie można zamówić egzemplarzy ozn. CZYTELNIA i BIBL.NP, pomimo że znajduje się przy nich przycisk „Zamów”.
 • Zamówienie wyślij najpóźniej na dwie godziny przed planowanym odbiorem książki. Książki zamówione po godz. 16:00 wydawane są w następnym dniu pracy Wypożyczalni od godziny 10:00. Zamówione książki czekają na odbiorców 3 dni.
 • Uwaga! System komputerowy nie zmienia informacji o dostępności książki po jej zamówieniu aż do chwili wypożyczenia jej przez czytelnika. Książka widoczna jako „dostępna” może być już zamówiona przez kogoś innego.
 • W przypadku złożenia kilku zamówień na ten sam egzemplarz, pierwszeństwo zamówienia określa godzina wydrukowana na rewersie.

  www.czytelniaonline.pl

Czytelnia Czasopism Prawniczych już w Bibliotece

Jest to baza artykułów, glos i komentarzy autorskich oraz innych materiałów opublikowanych na łamach czasopism prawniczych i samorządowych. Obecnie w programie znajduje się 51 705 publikacji. Dostęp do bazy z komputerów w Czytelni i Informatorium Biblioteki Głównej im. Andrzeja Bartnickiego.

Uprzejmie informujemy, że do 31 grudnia br. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ma otwarty dostęp do wielodziedzinowej bazy 138.210 książek elektronicznych EBSCO Academic Collection (możliwość korzystania z komputerów domowych po uzyskaniu loginu i hasła w Bibliotece Głównej im. Andrzeja Bartnickiego).

Zapraszamy

Uprzejmie informujemy, że Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ma otwarty bezpłatny dostęp testowy do kolekcji książek elektronicznych EBSCO eBooks Education Collection. Baza została dodana na platformę EBSCOhost Uczelni.

Kolekcja książek elektronicznych do subskrypcji eBook Education Collection zawiera 3.245 publikacji w języku angielskim. Jest to znakomite narzędzie dla studentów i nauczycieli akademickich Wydziału Pedagogicznego w zakresie edukacji na różnym poziomie, materiałów pomocniczych dla nauczycieli, tworzenia i ewaluacji programu nauczania, metod pracy. Lista tytułów dostępna jest na stronie eBook Education Collection.
Dostęp będzie aktywny do 26 kwietnia 2015 roku (możliwość korzystania z komputerów domowych po
uzyskaniu loginu i hasła w Bibliotece Głównej im. Andrzeja Bartnickiego).                                                                 

1-7 marca 2015 r. Światowy Tydzień E-Książki!

Niezmiernie miło nam poinformować, że z okazji Światowego Tygodnia E-Książki Zespół IBUK- Libra, przygotował dla swoich użytkowników niezwykłą niespodziankę!
Co miesiąc (począwszy od marca br.), na stronie głównej IBUKA Libry, będzie zamieszczana jedna z książkowych nowości Domu Wydawniczego PWN lub Wydawnictwa Naukowego PWN.
Wśród gorących tytułów nie zabraknie beletrystyki, literatury faktu oraz publikacji popularnonaukowych.
Będziecie Państwo mieli możliwość zapoznania się z Książką Miesiąca przez 30 dni. Czas na jej przeczytanie będzie odmierzał specjalny zegar.
Zapraszamy do korzystania z czytelni IBUK LIBRA
– www.libra.ibuk.pl
Kody PIN do czytelni dostępne w Bibliotece Głównej im. Andrzeja Bartnickiego.

Tydzień Bibliotek jest obchodzony corocznie w okresie 8-15 maja.
Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Czytanie łączy pokolenia” i nawiązuje do Roku Jubileuszu „650 lat w służbie książki”.

 Sześć i pół wieku temu, 12 maja 1364 roku, akt fundacyjny Studium Generale (późniejszy Uniwersytet Jagielloński) wymieniał wśród pracowników uczelni stacjonariusza, który organizował wytwarzanie,
udostępnianie i rozprowadzanie kopii ksiąg (wówczas jeszcze rękopiśmiennych), pełniąc tym samym funkcje wydawcy, księgarza i bibliotekarza. Tę datę współczesne środowisko ludzi książki uznaje
za początek swoich dzisiejszych zawodów – za początek służby książce w Polsce.
Hasło Tygodnia Biblioteka 2014 nawiązuje też do ogłoszonego przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020, którego celem jest rozwój i promocja czytelnictwa oraz poprawienie społecznego wizerunku książki.

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego zachęca do czytania i odwiedzania Biblioteki.
Każdy czytelnik korzystający z biblioteki w dniach 8-15 maja, otrzyma zwiększony limit wypożyczeń o 5 woluminów
.

Rok 2014 to także jubileuszowy rok 20-lecia naszej Akademii.
W ramach Tygodnia Bibliotek czytelnicy wypożyczający książki będą mogli dostać za darmo
1 publikację, 
wydaną przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora.

Zapraszamy

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej wersji Systemu Informacji Prawnej Lex Omega – Lex dla Studenta. Szczegółowe informacje dotyczące programu: sposobu rejestracji i logowania, wymagań
technicznych czy regulaminu korzystania, można znaleźć pod adresem: http://www.produkty.lex.pl/student/
Zachęcamy do rejestracji i pobrania kodu dostępu:
www.facebook.com/studentlex/ lub  www.student.lex.pl/lex-dla-studenta

Oxford Journals – Biblioteka oferuje dostęp do kolekcji pełnych tekstów czasopism wydawnictwa Oxford Press. Zakres tematyczny obejmuje nauki humanistyczne i społeczne (dostęp wyłącznie z komputerów AH).

 
Na platformie EBSCOhost został uruchomiony testowy dostęp (1-31.03.2014 r.) do bazy książek elektronicznych EBSCO eBooks 
Academic Collection.

Kolekcja zawiera ok. 120.000 książek od ponad 500 wydawców w tym od wiodących wydawnictw naukowych takich jak: Elsevier, Springer, Brill Academic Publishers, Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis, John Wiley&Sons, ASM International, EDP Sciences, Emerald, Institution of Engineering & Technology, IOS Press, Sage, jak również wydawnictw uniwersyteckich, w tym MIT Press, Princeton University Press, University of California Press i wiele innych. Książki są dostępne nie tylko w języku angielskim, ale i w 20 innych językach, m.in. niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim.  Tematyka książek elektronicznych obejmuje między innymi: architekturę, biznes i ekonomię, informatykę, inżynierię i technologię, matematykę, nauki medyczne, chemię, fizykę, nauki ścisłe, nauki przyrodniczepomoce naukowe w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, prawo, psychologię, nauki społeczne i nauki humanistyczne.

Baza została dodana na platformę EBSCOhost Akademii i dostęp do niej jest taki sam jak do innych baz EBSCO.

Tydzień E-książki 3-9 marca 2014

Z okazji Światowego Tygodnia E-książki zapraszamy do korzystania z 8 tys. publikacji, udostępnionych bezpłatnie przez PWN na platformie IBUK Libra. Jeśli jesteś naszym czytelnikiem i masz indywidualny kod dostępu do czytelni IBUK Libra, warto poświęcić ten tydzień na e-czytanie.

Informujemy, że prenumerowany przez Bibliotekę Główną im. Andrzeja Bartnickiego dwumiesięcznik „Języki Obce w Szkole” rozpowszechniany jest obecnie tylko w formie elektronicznej.
Każdy numer można w całości pobrać bezpośrednio ze strony internetowej http://www.jows.pl w formacie PDF lub korzystać z oddzielnych artykułów.

Od kwietnia br. w Bibliotece Głównej im. Andrzeja Bartnickiego można korzystać z dodatkowego modułu programu System Informacji Prawnej LEX – MONOGRAFIE.

Nowy moduł zawiera prawie 1300 elektronicznych wersji monografii wydawanych  nakładem Wolters Kluwer Polska i wydawnictw współpracujących.

Zapraszamy do korzystania


 Zapraszamy do korzystania z nowych baz udostępnianych w ramach akademickiej licencji krajowej od stycznia 2012 r.

Scopus   – jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk   matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych   tworzoną przez wydawnictwo Elsevier. Obejmuje ponad 19 500 tytułów publikacji.  W korzystaniu z bazy pomocne będą:
Podręcznik użytkownika       Materiały szkoleniowe on-line|

Wiley-Blackwell – baza obejmuje 2451 tytułów czasopism z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwaliami od 1997 r. W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2451 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015.
Wykaz tytułów czasopism

Uczelnia ponownie wykupiła dostęp do pierwszej w Polsce czytelni on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Znajdziesz tutaj elektroniczne wersje publikacji z różnych dziedzin wiedzy czołowych polskich  wydawców. Subskrypcja zapewnia dostęp do 1104 tytułów z zakresu nauk społecznych, politycznych i ekonomicznych. Aktualnie została uruchomiona nowa odsłona serwisu Ibuk dla instytucji – IBUK Libra (adres: http://libra.ibuk.pl). Ibuk Libra działa na nowym oprogramowaniu, które umożliwia aktywną pracę z tekstem oraz dostęp do publikacji z urządzeń mobilnych. Nowością w serwisie jest konieczność jednorazowego założenia osobistego konta myIbuk. Przy pierwszym wejściu należy podać swój adres e-mail i utworzone przez siebie hasło oraz dodatkowo kod PIN, który wiąże konto indywidualne z zasobami wykupionymi przez instytucję. Po odbiór kodu trzeba zgłosić się osobiście do Biblioteki Głównej im. Andrzeja Bartnickiego.
Podczas kolejnych logowań serwis automatycznie otworzy zasoby biblioteki.
Instrukcje, jak korzystać z Ibuk Libra znajdują się w Najczęściej Zadawanych Pytaniach – FAQ na stronie IBUK Libra.

 Zapraszamy do korzystania

                                            Internet bezprzewodowy w Bibliotece!

Na terenie Biblioteki Głównej (Czytelnie Ogólna i Profesorska) można korzystać bezpłatnie z bezprzewodowego dostępu  do Internetu. Usługa ta jest dostępna dla czytelników dysponujących laptopami zaopatrzonymi w kartę sieci bezprzewodowej WiFi.
Informacje u dyżurnego bibliotekarza.


 
Nowe bazy dostępne w Bibliotece!

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego posiada dostęp do cennych zasobów internetowych, dostępnych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki tworzonej przez ICM UW.
Dostępne dla naszych użytkowników bazy to:
1. Elektroniczne wersje czasopism wydawnictw – Elsevier  Springer
2. Baza abstraktów i cytowań – Web of Knowledge
Wejście do baz : http://wbn.edu.pl/
Automatyczny dostęp do pełnych tekstów jest możliwy z komputerów w Bibliotece Głównej im. Andrzeja Bartnickiego.             

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego oferuje użytkownikom dostęp do 15 pełnotekstowych i bibliograficznych baz naukowych firmy EBSCO. Bazy obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych.
Dostęp do baz EBSCOhost możliwy jest ze wszyskich komputerów w Bibliotece Głównej  im. Andrzeja Bartnickiego.
Dla pracowników dydaktycznych i doktorantów dostęp również z komputerów domowych.

Adres: http://www.sciencemag.org   (tylko z komputerów AH)

„Bibliografia penitencjarna 2005-1970. Pozbawienie wolności w polskiej literaturze naukowej i publicystyce” obejmuje pozycje książkowe i artykuły dotyczące bezpośrednio lub pośrednio problematyki pozbawienia wolności we wszystkich jego formach oraz pracy organów państwowych, instytucji i organizacji społecznych z tą problematyką związanych.
„Bibliografia” zawiera treści z zakresu: prawa (karnego materialnego, procesowego
i wykonawczego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki penitencjarnej), pedagogiki, psychologii, socjologii i kryminologii. W bibliografii zamieszczono informacje odnoszące się do:
–  kary pozbawienia wolności,
–  kary aresztu za wykroczenia,
–  tymczasowego aresztowania,
–  umieszczenia w zakładzie poprawczym,
–  stosowania leczniczych i nieleczniczych środków zabezpieczających, w tym także
do ośrodków przystosowania społecznego, działających w Polsce w latach 1970-1989,
–  środków probacyjnych, stosowanych przed lub po wykonaniu którejś z kar lub któregoś
ze środków wymienionych wyżej oraz kary śmierci.
„Bibliografia” składa się z dwóch części, zamieszczonych w dwóch plikach na jednym nośniku elektronicznym.
ZAPRASZAMY  DO  KORZYSTANIA W  CZYTELNI  MULTIMEDIALNEJ

Czytelnia Multimedialna

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek     8ºº-16ºº
Sobota                          8ºº-18ºº
Niedziela                       9ºº-15ºº

Zapraszamy do korzystania

Prośba o zwrot książek.

Szanowny Czytelniku !
Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego zwraca się z prośbą o zwrot zaległych książek.

Z poważaniem
Pracownicy Wypożyczalni

Zapisy prowadzone są w Wypożyczalni Biblioteki Głównej. Do wpisu należy przedłożyć aktualną legitymację studencką. Podczas zapisu student zobowiązany jest podpisać deklarację przestrzegania Regulaminu Korzystania ze Zbiorów i wyrazić zgodę na przechowywanie danych osobowych w bazie Biblioteki.

W holu Biblioteki Głównej udostępnione są katalogi biblioteczne: tradycyjny katalog kartkowy alfabetyczny i katalog komputerowy – książek, czasopism, dokumentów elektronicznych i materiałów dydaktycznych.

Chcąc sprawdzić, czy książka jest dostępna w magazynie należy wyszukać ją w katalogu komputerowym. Przy każdym opisie znajduje się status książki (CZYTELNIA, WYPOŻYCZALNIA) i informacja o dostępności egzemplarza (Dostępne, Wypożyczone, Przewidywany zwrot). Katalog komputerowy funkcjonuje również w Internecie pod adresem: http://katalogbiblioteczny.ah.edu.pl

Możliwość kompleksowego wyszukiwania daje multiwyszukiwarka „FIDKAR PUŁTUSKI”, dzięki której można równocześnie przeszukiwać katalogi Biblioteki AH (wystarczy zaznaczyć wybrane katalogi).

Wypożyczenia „do domu” zarezerwowane są dla studentów i pracowników naukowych Akademii Humanistycznej. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres 60 dni. Data zwrotu jest wyznaczona przy wypożyczeniu. Przedłużenie terminu zwrotu książki jest możliwe wtedy, gdy nie jest zarezerwowana przez  innego czytelnika. Termin wypożyczenia książki można przedłużyć osobiście w Wypożyczalni naszej biblioteki, telefonicznie, dzwoniąc pod nr 23 692 97 34 oraz wysyłając e-mail na adres: biblioteka.pultusk@vistula.edu.pl

Książki można zwrócić za inną osobę, przy zwrocie należy podać jej imię i nazwisko. Wypożyczyć  książkę za inną osobę lub na jej konto, można jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia  podpisanego przez tę osobę. Zagubienie książki należy jak najszybciej zgłosić w Wypożyczalni.

Zaloguj się do swojej poczty Uczelnianej, a następnie wypełnij FORMULARZ.

Odszukaj w katalogu KATALOG KSIĄŻEK nr egz. książki, którą zamierzasz wypożyczyć. Zamawiać można tylko książki o statusie WYPOŻYCZALNIA. Nie można zamawiać egzemplarzy ozn. CZYTELNIA.

Istnieje też możliwość zamówienia książki za pomocą poczty e-mail na adres biblioteka.pultusk@vistula.edu.pl.

W tym celu postępujemy analogicznie, jak przy zamawianiu przez formularz. Szukamy książki w katalogu, nr egzemplarza umieszczamy we wiadomości wraz z imieniem, nazwiskiem oraz nr legitymacji, w celu możliwości identyfikacji czytelnika.

Z książek i czasopism zgromadzonych w Czytelni korzystać można wyłącznie na miejscu. Czytelnicy mają wolny dostęp do książek (księgozbiór podręczny) i czasopism bieżących. Czasopisma oprawne (roczniki z lat ubiegłych) zamawia się w Czytelni, wypełniając uprzednio rewers. W Czytelni obowiązuje absolutna cisza (nie jest możliwa praca zespołowa). Do Czytelni wchodzimy bez okryć wierzchnich oraz toreb i plecaków, okrycia powinny być pozostawione w szatni, bagaże w zamykanych szafkach depozytowych.
Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. W Czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów. Prawo do korzystania z Internetu w Czytelni przysługuje każdemu studentowi AH. Istnieje również możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Student, który chce korzystać z Internetu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie  bibliotekarza i pozostawić dokument tożsamości.

Karta obiegowa – wydawana jest w dziekanacie, podbić ją można po zwróceniu wszystkich książek. Podbicie karty obiegowej zamyka konto czytelnicze. Konto czytelnicze – informacja o aktualnym stanie wypożyczeń. Rewers – należy podpisać go wypożyczając książkę (wypełniony pozostaje u bibliotekarza).

Wypożyczenia krótkoterminowe dla studentów

 • krótkoterminowego wypożyczenia książek można dokonać nie wcześniej niż na pół godziny przed zamknięciem Czytelni z obowiązkiem zwrotu w pierwszej godzinie otwarcia Biblioteki następnego dnia,
 • jednorazowo można wypożyczyć nie więcej niż 2 woluminy,
 • wypożyczeniu nie podlegają książki wydane przed 1945 r. oraz czasopisma,
 • wypożyczenia dokonuje się na podstawie legitymacji studenckiej, która pozostaje w zastaw wraz z kaucją zwrotną w wysokości 50 zł.

Wypożyczenia międzybiblioteczne – realizowane są w Informatorium. Aby zamówić książkę, należy wypełnić formularz zamówienia podając:

 • dokładny opis bibliograficzny publikacji
 • lokalizację pozycji (pomoc można uzyskać w Informatorium)

Następnie należy złożyć go bezpośrednio w Informatorium u dyżurującego bibliotekarza. Zamawiający ponosi koszt przesyłki pobraniowej za książki oraz koszt wykonania i przesłania odbitek w przypadku wydawnictw ciągłych.

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych książki sprowadza się z:

 • bibliotek uczelnianych
 • miejskich bibliotek miast wojewódzkich
 • towarzystw naukowych i instytucji rządowych

Wszystkie materiały sprowadzone do Biblioteki są udostępniane tylko na miejscu w Czytelni.

Termin zwrotu określa biblioteka wypożyczająca.

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie w filii zagranicznej Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Bristolu Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Metodyka nauczania języków obcych Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +43

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.