Strona główna / Nauka i badania / Doktorat

Doktorat

Postępowanie o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie naukowej nauki o polityce i administracji

O nadanie stopnia doktora w dyscyplinie naukowej nauki o polityce i administracji (dziedzina nauk społecznych) mogą ubiegać się kandydaci ze stopniem magistra lub równoważnym, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić własne badania naukowe oraz spełniają warunki przewidziane Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 1/30.09/2020 Senatu Akademii Finansów i Biznesu Vistula z dnia 30 września 2020 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora.

Obrony rozpraw doktorskich odbywają się przed Radą Naukową Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji.

W sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, prosimy o kontakt mailowy na adres doktoraty.pultusk@vistula.edu.pl

W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, informujemy: doktoranci z przewodami otwartymi do dnia 30.04.2019 r. winni zakończyć przewody do dnia 31 grudnia 2023 r., co jest przedłużeniem terminu o rok.

Opiekunowie naukowi/promotorzy i zakres ich zainteresowań badawczych

 • Dr hab. Tadeusz Bartoś: filozofia polityczna; wybrane zagadnienia rozwoju cywilizacji. Kontakt: t.bartos@vistula.edu.pl 
 • Dr hab. Wawrzyniec Konarski prof. AFiB: systemy polityczne, w tym systemy partyjne; etnopolityka. Kontakt: w.konarski@vistula.edu.pl.
 • Dr hab. Agnieszka Legucka prof. AFiB: polityka zagraniczna i bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej; konflikty zbrojne w Europie po 1989 r. Kontakt: a.legucka@vistula.edu.pl.
 • Dr Bartłomiej Nowak: stosunki międzynarodowe; europeistyka (jako promotor pomocniczy). Kontakt: b.nowak@vistula.edu.pl.
 • Dr hab. Jerzy Paśnik: polityczne i prawne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa w aspekcie instytucjonalnym i społecznym, szczególnie gwarancji wolności sumienia i wyznania oraz praw obywatelskich. Kontakt: j.pasnik@vistula.edu.pl.
 • Dr hab. Aldona Piwko: stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem Bliskiego Wschodu, Maghrebu i Kaukazu; konflikty w świecie islamu oraz problemy bezpieczeństwa, polityka migracyjna w UE, komunikacja międzykulturowa. Kontakt: a.piwko@vistula.edu.pl 
 • Dr hab. Zbigniew Romek prof. AFiB: myśl społeczna i polityczna XX i XXI wieku. Kontakt: z.romek.@vistula.edu.pl.
 • Dr hab. Stanisław Stępka prof. AFiB: badania nad ruchem ludowym i partiami politycznymi w Polsce w XX i XXI wieku; najnowsza historia społeczno-polityczna Polski. Kontakt: s.stepka@vistula.edu.pl.
 • Dr hab. Agata Włodkowska- Bagan: stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poradzieckiego; polityka zagraniczna Polski, teoria stosunków międzynarodowych. Kontakt: a.wlodkowska@vistula.edu.pl 

Standardy rozprawy doktorskiej

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym dokumentem:

Standardy rozprawy doktorskiej

Ostatnio obronione doktoraty

Data wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora: 7 października 2021 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 5 kwietnia 2022 r.

Recenzenci: dr hab. Valeriy Korniyenko prof. UANP (Winnicki Narodowy Uniwersytet Techniczny) – recenzja;  dr hab. Wiesław Rehan – recenzja;  prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – recenzja

Promotor: dr hab. Piotr Solarz prof. AEH

Streszczenie: Pobierz

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 8 kwietnia 2019 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 8 listopada 2021 r.

Recenzenci: dr hab. Michał Słowikowski (UŁ) – recenzja; dr hab. Wojciech Nowiak prof. UAM – recenzja.

Promotor: dr hab. Leszek Buliński prof. A-SW

Promotor pomocniczy: dr Vadym Zheltovskyy

Streszczenie: Pobierz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 8 kwietnia 2019 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 13 lipca 2021 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski – recenzja; dr hab. Marcin Skinder, prof. UKW – recenzja.

Promotor: dr hab. Sebastian Kozłowski

Streszczenie: Pobierz

Data obrony rozprawy doktorskiej: 06.07.2020r.

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.03.2019 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 6.07.2020 r.,

Recenzenci: dr hab. Karol Karski, prof. UW – recenzja; dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR – recenzja

Promotor: dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. SAN

Streszczenie: Pobierz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.11.2018 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 27.02.2020 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Papuziński – recenzja, prof. dr hab. Jacek Zieliński – recenzja

Promotor: prof. dr hab. Adam Koseski

Promotor pomocniczy: dr Vadym Zheltovskyy

Streszczenie: Pobierz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.06.2015 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 16.12.2019 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Robert Rauziński – recenzja, dr hab. Violetta Korporowicz – recenzja

Promotor: prof. dr hab. Adam Kurzynowski

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

Streszczenie: Pobierz

Rekrutacja dla trybu eksternistycznego

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami

Ogólne zasady rekrutacji
Dokumenty rekrutacyjne
Kwestionariusz osobowy
Zarządzenie Nr 3-05-2022 Rektora AFiB Vistula ws. opłat w postępowaniu w sprawie o nadanie stopnia doktora oraz opłat za udział w seminarium doktorskim

INFORMACJA O ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AK. 2022/2023

Organizacja zajęć
Plan zajęć w semestrze zimowym roku ak. 2022/2023
Terminarz seminariów doktorskich
Program zajęć

Prowadzenie czynności w przewodach doktorskich i postępowaniu w trybie eksternistycznym

 1. Wszystkie przewidziane prawem czynności w przewodach doktorskich prowadzą Rady Naukowe dyscyplin, Komisje egzaminacyjne oraz Biuro Obsługo Doktorantów. 
 2. Ze względu na złożony nakład pracy organizacyjnej uprasza się promotorów i doktorantów o możliwie wczesny i bieżący kontakt z Biurem Obsługi Doktorantów, celem usprawnienia terminowej i poprawnej formalnie realizacji czynności w przewodach doktorskich. 
 3. W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, informujemy: doktoranci z przewodami otwartymi do dnia 30.04.2019 r. winni zakończyć przewody do dnia 31 grudnia 2023 r., co jest przedłużeniem terminu o rok.

Wszystkich Państwa w razie pytań i wątpliwości zachęcam do kontaktów mailowych lub telefonicznych z Biurem Obsługi Doktorantów (adres mailowy: doktoraty.pultusk@vistula.edu.pl; tel. (+23 692 97 23). W wypadkach, gdy konieczne jest bezpośrednie spotkanie służę swą pomocą, proszę jedynie, by wcześniej umówić się przez Biuro. 

Zaleca się regularne śledzenie informacji podawanych na niniejszej stronie. 

dr hab. Radosław Lolo, prof. AFiB Vistula
Dyrektor Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula

Egzaminy doktorskie

Doktorantów realizujących czynności w trybie eksternistycznym obowiązują egzaminy ustne, przed Komisjami wyłonionymi przez Radę Naukową Dyscypliny, to jest: 

 • egzamin z dyscypliny podstawowej – nauki o polityce i administracji (zagadnienia
 • egzamin weryfikujący osiągnięcie efektów uczenia się na poziomie VIII PRK (zagadnienia

Doktorantów realizujących czynności w przewodach otwartych do dn. 30.04.2019 r. obowiązują egzaminy ustne, przed Komisjami wyłonionymi przez Radę Naukową Dyscypliny wyłonionymi przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji, w zakresie: 

 • dyscypliny podstawowej – nauki o polityce i administracji (zagadnienia); 
 • dyscypliny dodatkowej: filozofia (zagadnienia), ekonomia (zagadnienia); 
 • języka obcego nowożytnego (zagadnienia) – za wyjątkiem osób posiadających certyfikaty językowe na poziomie B2 wskazane przez Ministerstwo lub dyplomy neofilologii. 

Tryb stacjonarny

Szkoła Doktorska AFiB Vistula prowadzi kształcenie doktorantów w dyscyplinie nauki o polityce i administracji w trybie stacjonarnym. Realizowany jest program interdyscyplinarny w cyklu 4-letnim. Kształcenie w Szkole kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Organy Szkoły Doktorskiej

Dyrektor

dr hab. Radosław Lolo prof. AFiB Vistula

Rada

Skład Rady Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula powołanej w dniu 29 września 2022 r. Zarządzeniem Nr 6/09/2022 Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

 • dr hab. Radosław Lolo, Dyrektor Szkoły Doktorskiej – Przewodniczący Rady – dyscyplina historia;
 • dr hab. Tadeusz Bartoś  – dyscyplina nauki o polityce i administracji;
 • dr hab. Marian Dygo – dyscyplina historia;
 • dr Grażyna Gadomska – dyscyplina nauki o polityce i administracji;
 • dr hab. Agnieszka Legucka  – dyscyplina nauki o polityce i administracji;
 • prof. dr hab. Janusz Szczepański– dyscyplina historia;
 • dr hab. Agata Włodkowska-Bagan – dyscyplina nauki o polityce i administracji;
 • dr hab. Jolanta Załęcznydyscyplina historia.

Komisja Rekrutacyjna 

Skład Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula powołanej na rok akademicki 2022/2023

 1. dr hab. Jolanta Załęczny, prof. AFib Vistula – Przewodnicząca Komisji (dyscyplina historia)
 2. dr hab. Bożena Józefów-Czerwińska, prof. AFiB Vistula – dyscyplina historia
 3. dr hab. Zbigniew Romek, prof. AFiB Vistula – dyscyplina nauki o polityce i administracji
 4. dr hab. Stanisław Stępka, prof. AFiB Vistula – dyscyplina nauki o polityce i administracji

Rekrutacja

Ogólne informacje o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
Zasady i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
Dokumenty rekrutacyjne
Kwestionariusz osobowy

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami Szkoły Doktorskiej

Regulamin Szkoły Doktorskiej
Regulamin świadczeń stypendialnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej
Samorząd Doktorantów AFiB Vistula
Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów
Ocena śródokresowa

Organizacja zajęć

Organizacja zajęć
Plan zajęć w semestrze zimowym roku ak. 2022/2023

Postępowanie o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie naukowej historia

O nadanie stopnia doktora w dyscyplinie naukowej historia (dziedzina nauk humanistycznych) mogą ubiegać się kandydaci ze stopniem magistra lub równoważnym, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić własne badania naukowe oraz spełniają warunki przewidziane Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 1/30.09/2020 Senatu Akademii Finansów i Biznesu Vistula z dnia 30 września 2020 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora.

Obrony rozpraw doktorskich odbywają się przed Radą Naukową Dyscypliny Historia.

W sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie historia, prosimy o kontakt mailowy na adres doktoraty.pultusk@vistula.edu

W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, informujemy: doktoranci z przewodami otwartymi do dnia 30.04.2019 r. winni zakończyć przewody do dnia 31 grudnia 2023 r., co jest przedłużeniem terminu o rok.

Opiekunowie naukowi/promotorzy i zakres ich zainteresowań badawczych

 • Dr hab. Władysław Duczko: historia starożytna i wczesnośredniowieczna północnej i wschodniej Europy
 • Dr hab. Marian Dygo: historia średniowieczna powszechna i Polski. Kontakt: m.dygo@vistula.edu.pl
 • Dr hab. Bożena Józefów-Czerwińska: etnohistoria: zagadnienia pamięci historycznej
 • Dr hab. Radosław Lolo: historia nowożytna powszechna i Polski; historia Mazowsza do XIX wieku; historia Kościoła w Polsce (XVI-XVIII w.)
 • Prof. dr hab. Mirosław Nagielski: dzieje wojen i wojskowości
 • Prof. dr hab. Izabella Rusinowa: historia powszechna i Polski XIX – XX w., ze szczególnym uwzględnieniem krajów anglojęzycznych
 • Prof. dr hab. Janusz Szczepański: historia Polski XIX – XX w.; dzieje Mazowsza
 • Prof. dr hab. Romuald Turkowski: historia Polski XIX – XX w.; dzieje ruchu ludowego
 • Dr hab. Jolanta Załęczny: historia Polski XX w.

Standardy rozprawy doktorskiej

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym dokumentem:

Standardy rozprawy doktorskiej

Rekrutacja dla trybu eksternistycznego

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Ogólne zasady rekrutacji
Dokumenty rekrutacyjne
Kwestionariusz osobowy
Zarządzenie Nr 3-05-2022 Rektora AFiB Vistula ws. opłat w postępowaniu w sprawie o nadanie stopnia doktora oraz opłat za udział w seminarium doktorskim

INFORMACJA O ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AK. 2022/2023

Organizacja zajęć
Plan zajęć w semestrze zimowym roku ak. 2022/2023
Terminarz seminariów doktorskich
Program zajęć

Prowadzenie czynności w przewodach doktorskich i postępowaniu w trybie eksternistycznym

 1. Wszystkie przewidziane prawem czynności w przewodach doktorskich prowadzą Rady Naukowe dyscyplin, Komisje egzaminacyjne oraz Biuro Obsługi Doktorantów. 
 2. Ze względu na złożony nakład pracy organizacyjnej uprasza się promotorów i doktorantów o możliwie wczesny i bieżący kontakt z Biurem Obsługi Doktorantów, celem usprawnienia terminowej i poprawnej formalnie realizacji czynności w przewodach doktorskich. 
 3. W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, informujemy: doktoranci z przewodami otwartymi do dnia 30.04.2019 r. winni zakończyć przewody do dnia 31 grudnia 2023 r., co jest przedłużeniem terminu o rok.

Wszystkich Państwa w razie pytań i wątpliwości zachęcam do kontaktów mailowych lub telefonicznych z Biurem Obsługi Doktorantów (adres mailowy: doktoraty.pultusk@vistula.edu.pl; tel. (+23 692 97 23). W wypadkach, gdy konieczne jest bezpośrednie spotkanie służę swą pomocą, proszę jedynie, by wcześniej umówić się przez Biuro. 

Zaleca się regularne śledzenie informacji podawanych na niniejszej stronie. 

dr hab. Radosław Lolo, prof. AFiB Vistula
Dyrektor Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula

Egzaminy doktorskie


Doktorantów realizujących czynności w trybie eksternistycznym obowiązują egzaminy ustne, przed Komisjami wyłonionymi przez Radę Naukową Dyscypliny, to jest: 

 • egzamin z dyscypliny podstawowej – historia
 • egzamin weryfikujący osiągnięcie efektów uczenia się na poziomie VIII PRK (zagadnienia

Doktorantów realizujących czynności w przewodach otwartych do dn. 30.04.2019 r. obowiązują egzaminy ustne, przed Komisjami wyłonionymi przez Radę Naukową Dyscypliny wyłonionymi przez Radę Naukową Dyscypliny Historia, w zakresie: 

 • dyscypliny podstawowej – historia; 
 • dyscypliny dodatkowej: filozofia (zagadnienia), ekonomia (zagadnienia); nauki o polityce i administracji (zagadnienia),
 • języka obcego nowożytnego (zagadnienia) – za wyjątkiem osób posiadających certyfikaty językowe na poziomie B2 wskazane przez Ministerstwo lub dyplomy neofilologii. 

Tryb stacjonarny

Szkoła Doktorska AFiB Vistula prowadzi kształcenie doktorantów w dyscyplinie historia w trybie stacjonarnym. Realizowany jest program interdyscyplinarny w cyklu 4-letnim. Kształcenie w Szkole kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Organy Szkoły Doktorskiej

Dyrektor

dr hab. Radosław Lolo prof. AFiB Vistula

Rada

Skład Rady Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula powołanej w dniu 29 września 2022 roku Zarządzeniem Nr 6/09/2022 Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

 • dr hab. Radosław Lolo, Dyrektor Szkoły Doktorskiej – Przewodniczący Rady-dyscyplina historia;
 • dr hab. Tadeusz Bartoś  – dyscyplina nauki o polityce i administracji;
 • dr hab. Marian Dygo – dyscyplina historia;
 • dr Grażyna Gadomska – dyscyplina nauki o polityce i administracji;
 • dr hab. Agnieszka Legucka  – dyscyplina nauki o polityce i administracji;
 • prof. dr hab. Janusz Szczepański– dyscyplina historia;
 • dr hab. Agata Włodkowska-Bagan – dyscyplina nauki o polityce i administracji;
 • dr hab. Jolanta Załęcznydyscyplina historia.

Komisja Rekrutacyjna 

Skład Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula powołanej na rok akademicki 2022/2023

 1. dr hab. Jolanta Załęczny, prof. AFib Vistula – Przewodnicząca Komisji (dyscyplina historia)
 2. dr hab. Bożena Józefów-Czerwińska, prof. AFiB Vistula – dyscyplina historia
 3. dr hab. Zbigniew Romek, prof. AFiB Vistula – dyscyplina nauki o polityce i administracji
 4. dr hab. Stanisław Stępka, prof. AFiB Vistula – dyscyplina nauki o polityce i administracji

Rekrutacja

Ogólne informacje o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
Zasady i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
Dokumenty rekrutacyjne
Kwestionariusz osobowy

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami Szkoły Doktorskiej:

Regulamin Szkoły Doktorskiej
Regulamin świadczeń stypendialnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej
Samorząd Doktorantów AFiB Vistula
Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów
Ocena śródokresowa

Organizacja zajęć

Z mocy z Zarządzenia nr 2/03/2022 Rektora AFiB Vistula z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w drugim semestrze (letnim) roku akademickiego 2021/2022 od dnia 14 marca br. wszystkie zajęcia w Szkole Doktorskiej odbywać się będą w trybie kontaktu bezpośredniego (siatki zajęć z podanymi numerami sal znajdują się na stronie).

Uprasza się o bieżące śledzenie informacji o ewentualnych zmianach zamieszczanych na niniejszej stronie.

dr hab. Radosław Lolo prof. AFiB
Dyrektor Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula

Organizacja zajęć
Plan zajęć w semestrze zimowym roku ak. 2022/2023

Przewody doktorskie w toku

Dyscyplina: historia
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24 maja 2018 r.
Data obrony rozprawy doktorskiej: 18 listopada 2022 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Kupisz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – recenzja; dr hab. Jerzy Urwanowicz – em. Uniwersytet w Białymstoku – recenzja;

Promotor: prof. dr hab. Mirosław Nagielski

Streszczenie: 
Pobierz

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

Ostatnio obronione doktoraty

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28 maja 2015 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 3 lutego 2022 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Wagner (UW) – recenzja; dr hab. Andrzej Stępnik, em. prof. UMCS – recenzja.

Promotor: dr hab. Jolanta Załęczny prof. AFiB

Streszczenie: Pobierz

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24 maja 2018 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 3 lutego 2022 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Robert Litwiński (UMCS) – recenzja; prof. dr hab. Piotr Majer (UWM) – recenzja.

Promotor: prof. dr hab. Romuald Turkowski (UW)

Streszczenie: Pobierz

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

Kontakt do Biura Obsługi Doktorantów

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.