UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / HR Excellence In Research

HR Excellence In Research

W grudniu 2015 roku Akademia Finansów i Biznesu Vistula podpisała deklarację poparcia dla „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych”. Jako drugi krok w przygotowaniu do ubiegania się o tytuł HR Excellence in Research, na początku lipca 2016 roku utworzono grupę roboczą w celu przeprowadzenia analizy (gap analysis) i opracowania planu działania. Grupa robocza przygotowała dwa anonimowe badania, w których pracownicy ocenili poziom spełnienia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula wymogów zawartych w Karcie i Kodeksie. Wyniki tych badań zostały poddane krytycznej analizie. Na tej podstawie został wypracowany raport podsumowujący wraz z planem działań. Spotkał się on z jednomyślną aprobatą międzynarodowych ekspertów i w sierpniu 2017 roku nasza Uczelnia otrzymała prawo posługiwania się tytułem i logo HR Excellence in Research.

Wartości etyczne i zasady postępowania

Zamieszczone w tym dziale dokumenty tworzą ramy dla wszystkich pracowników Uczelni oraz jej Władz, wyznaczają zasady odpowiedzialnego postępowania w środowisku pracy i zachęcają do postrzegania siebie nawzajem jako profesjonalistów. Rzetelność i etyka badań naukowych w Grupie Uczelni Vistula służy zarówno podnoszeniu jakości kształcenia i doskonaleniu poziomu badań naukowych, jak i wprowadzaniu w życie wskazówek etycznych, organizacyjnych i prawnych zawartych w dokumentach Unii Europejskiej oraz wzorców opracowanych w czołowych europejskich ośrodkach akademickich. Wskazania te obejmują zasady i wymagania wobec naukowców, takie jak: wolność badań naukowych; wzory etyczne charakterystyczne dla poszczególnych dyscyplin, a także normy instytucjonalne, krajowe itd.; odpowiedzialność zawodowa, profesjonalne podejście, znajomość zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów; odpowiedzialność – w tym finansowa; zasady dobrych praktyk w badaniach naukowych – odnoszone do bezpiecznych sposobów wykonywania pracy, stosowania się do wymagań w zakresie ochrony danych i poufności oraz zapewnienia, by wyniki badań były upowszechniane i wykorzystywane; zaangażowanie społeczne; troskę opiekunów naukowych o swoich podopiecznych; najwyższe standardy w sferze nadzoru i obowiązków w zakresie zarządzania, które powinny być wypełniane „zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi”; kontynuacja rozwoju zawodowego poprzez aktualizowanie i poszerzanie zakresu umiejętności i kwalifikacji.

Dokumenty te określają także liczne zasady i wymagania wobec praco- i grantodawców, takie jak: szeroko rozumiana zasadę niedyskryminacji; stymulowanie do badań naukowych i zapewnianie warunków dla nich; stabilizacja oraz stałe zatrudnienie; sprawiedliwe i atrakcyjne wynagrodzenie; tworzenie strategii sprzyjającej rozwojowi kariery zawodowej pracowników; uznanie wartości mobilności; zapewnienie dostępu do szkoleń, ochrona prawa własności intelektualnej, opieka naukowej nad młodszymi naukowcami, kompleksowy system oceny pracowników; określenie odpowiednich procedur skarg i apelacji oraz wpływu na organy decyzyjne; jasne określenie standardów przyjmowania naukowców do pracy.

Kierując się przyjętymi zasadami pracownicy GUV dbają o dobry wizerunek Uczelni i starają się realizować jej misję. Wykazują lojalność wobec Uczelni przestrzegając dyscypliny pracowniczej, wspomagając demokratycznie wybrane władze i pomagając budować prestiż Uczelni.

Wydarzenia

Prawo własności intelektualnej (IPR)

Prawidłowe posługiwanie się źródłami, czerpanie z prac innych autorów i ich cytowanie, wykorzystywanie i ochrona własnych prac – to problemy, z którymi społeczność akademicka spotyka się na co dzień. Dla zainteresowanych zamieszczamy zestaw materiałów, które pozwolą zapoznać się z regulacjami prawnymi obowiązującymi w tej dziedzinie.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Kodeks cywilny

Szkolenia

Formy rozwoju zawodowego

Załączniki do pobrania

Ankieta dla pracowników
Sprawozdanie z wewnętrznej analizy luk oraz stosownego planu działań
Klasyfikacja profili działalności

Akty prawne

Kodeks etyki AFiB Vistula
Zarządzenie nr 1/03/2019 Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej ds. HR Excellence in Research
Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
Zarządzenie nr 4/11 2020 Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Etyki i Antydyskryminacji AFiB Vistula
Zarządzenie nr 7/11/2020 Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Załącznik do Zarządzenia nr 5/11/2020 Rektora AFiB Vistula – Procedura przeciwdziałania dyskryminacji w Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Załącznik do Zarządzenia nr 6/11/2020 Rektora AFiB Vistula – Procedura antymobbingowa w Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Kontakt do HR Managera Grupy Uczelni Vistula

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.