UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Grupa uczelni VISTULA zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula .

Data publikacji strony internetowej: 2022-11-23.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-27.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wybrane treści:
Ze względu na swoją specyfikę, nie wszystkie teksty są napisane prostym językiem. Do trudniejszych zaliczają się opisy projektów badawczych i publikacji naukowych. W miarę możliwości staramy się wyjaśniać trudne pojęcia i procedury.

Dokumenty:
Nie wszystkie pliki z warstwą tekstową są w pełni dostępne. Może w nich brakować odpowiedniego formatowania i struktury, np. brak nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku.

Zdjęcia i grafiki:
Staramy się dodawać opisy alternatywne do grafik i zdjęć prezentujących istotne informacje. Część obrazków nie posiada tekstów alternatywnych.

Materiały multimedialne:
Część materiałów wideo zamieszczonych na stronie nie ma napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu ani opisów pełnej treści filmu w odrębnym pliku. Na stronie pojawiają się filmiki/animacje, których wyłączenie nie jest możliwe.

Odnośniki:
Zdarzają się krótkie linki nieposiadające w nazwie informacji o swoim celu, np. „Pobierz”, „Czytaj więcej”. Może brakować informacji o otwarciu linków w nowym oknie.

Struktura strony:
Ograniczone stosowanie punktów orientacyjnych aria (znaczniki pomagające orientować się czytnikom w strukturze strony).

Wyłączenia:
Treści archiwalne niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań instytucji. Pliki wytworzone przez podmioty inne niż Akademia Finansów i Biznesu (przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów) – nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dział osób z niepełnosprawnościami, info@vistula.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 45 72 300. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
ul. Mickiewicza 36B, 06-100 Pułtusk

Brak barier architektonicznych do pokonania w celu wejścia do budynku uczelni

Komunikacja na poszczególne piętra odbywa się windą dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.

Schody zostały oznakowane żółtymi listwami o profilu antypoślizgowym.

Trzy toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wszystkie poziomy i pomieszczenia znajdujące się w obiekcie uczelni posiadają oznaczenie z alfabetem Braille`a.

Na 1. piętrze budynku znajduje się wózek służący do ewakuacji osób z niepełnosprawnością narządów ruchu wraz z instrukcją obsługi.

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.